ENHEDSLISTEN FREMSENDER FORSLAG TIL DISKUSSIONSTEMA I PLANSTRATEGIEN

Der pågår for tiden en stille strøm af bosætningen fra Københavnsområdet og ud på Sjælland. Det skyldes hovedsageligt at boligpriserne i København, trykker ”kærnetropperne” ud til os. Vi skal derfor ikke lægge vores æg foran det mere velstående segment. Og valget falder da også heldigvis af mange andre årsager på Næstved.

Er vi tilfredse med at valget blot falder på Næstved ?

Kunne byrådet have en ambition om at boligtilvæksten blev placeret mere bevist geografisk, hvor vi ønsker det? Og ville vi så ikke ønske, at det ud fra en økonomisk vinkel på længere sigt, netop skete i de skole-oplande, hvor børnetallet (i henhold til befolkningsprognosen) er vigende? Og ville vi ikke også ønske os at kunne udligne vores boligkvarterer og dermed vores skoler, så tendenserne til monokulturer blev modvirket? Det kunne sammenfattes således:

  1. Boligforsyning i forhold til skolernes behov for børn.
  2. Boligforsyning for at udligne de geografisk sociale forskelle.
  3. De enkelte boligkvarterer skal i højere grad blandes (ejer-/lejerforhold).
  4. Flere enkelte boliger i landsbyerne – uden for udviklingscentrene.

Vi foreslår, at administrationen i det videre arbejde med planstrategien, ind-tænker disse ønsker. I Enhedslisten er vi bekendt med at planloven åbner mulighed for at beslutte en rækkefølge for kommuneplanrammernes ibrugtagning. Men om dette er et praktisk og tilstrækkeligt styringsredskab er vi ikke sikre på. Der vil formentlig være lignende forhold der af planlovsmæssige årsager måske ikke så nemt lader sig realiseres, – og derfor er forslag om, hvad der i stedet kan tilrettelægges så intentionerne alligevel opfyldes – meget velkomne.

I Næstved Kommune er der stadig en relativt højere bosætningsfrekvens på landet – og dermed ressourcer til en nogenlunde god skoledækning.  Og Næstved by med sine tilbud er jo lige i nærheden. Potentialet på landet skal derfor udbygges, snarere end det skal nedbrydes ved forringelser af servicen. Centrenes status og niveaudeling bør ændres så de ligner det der faktisk realiseres. Der er i dag ikke forskel på de mindste og de næstmindste centre. Der ligger uforløste lokalplaner i mange byer (lokalcentre). Disse bør have et eftersyn og evt. modernisering – snarere end at de bliver aflyst.

Der må findes nye former for borgernes inddragelse i processen. Vi tager som udgangspunkt, at borgerne ønsker social interaktion og kreative miljørigtige løsninger. Der bør planlægges i forhold til de forskellige boligtypers placering, – både i forhold til bydelene, men der skal også helst ske en større blanding og integration i de enkelte bebyggelser. Det er traditionelt her, at en bygherre af salgs- og udlejningstekniske årsager, ikke har lyst til eksperimenter og nytænkning. Der er imidlertid nu på landsplan mange gode eksempler der kan udbredes. Og vi kan altså stille krav igennem bevist lokalplanlægning.

Lokalrådene og bylaugene har et godt indblik i landsbyernes boligudvikling.  Der kunne etableres små projektgrupper mellem beboerne, lokalrådene og administrationen m.h.p. at tilrettelægge landsbyens evt. huludfyldning m.m.. (Man kunne måske tænke sig 1-2 boliger i hver landsby i en byrådsperiode.)

Og frem for at planstrategien får det sædvanlige ”Mærk-Næstved-Design”, ønskes snarere et stykke knas tørt dokument, hvor det bliver åbenlyst for borgerne, hvorledes det efterfølgende går med processen.

 

Held og lykke med arbejdet.

Enhedslistens Byrådsgruppe
v. Freja Lynæs Larsen