ENHEDSLISTEN SIGER NEJ TIL DETAILHANDELSPLANEN

Vi har fremsendt forslag til at kassere
Detailhandelsplan 2018 – Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Den udsendte analyse af detailhandelens udvikling angiver at omsætningen i Næstved bymidte er faldet med ca. 3 %, og at omsætningen i Næstved Nord er faldet med ca. 8 %. Årsagen angives at være øget konkurrence fra detailhandelen uden for Næstved Kommune og den øgede nethandel.

Enhedslisten mener at dette er et udtryk for en generel udvikling i detailhandelen både her på Sydsjælland såvel som på landsplan, – mere end det er et udtryk for, at de nu gældende rammer og bestemmelser for detailhandelen i Næstved Kommune er ude af trit med tiden.

Vi opfatter det endvidere som meget positivt, at borgerne på Sydsjælland m.m. (vores nabokommuner) i flg. analysen åbenbart har et attraktivt butiksvalg forholdsvis tættere på deres bolig og at nethandelen efterhånden er et realistisk og godt alternativ – ikke mindst for borgere der er bosat på landet, hvorfor det foreslås:

at detailhandelsforslaget kasseres, – og at byrådet i stedet genbeslutter de nugældende rammer og bestemmelser på detailhandelsområdet.

Der er flere forhold ved forslaget til detailhandelsplan der er mangelfuld, og som kan få uheldige konsekvenser for udviklingen i Næstved kommune:

  1. Den generelle mulighed for forhøjelse af butiksarealet for alle butikstyper, vil i sidste ende give færre butikker og større koncentration af de mest ensartede butikker. Det er sædvanligvis et vilkår når den frie konkurrence udfolder sig, men det er spørgsmålet om borgerne virkelig ønsker, at der vedtages en planlægning der skal understøtte denne udvikling. Der er f. eks. ikke i det aktuelle planforslag belyst noget der blot ligner alternative udviklingsretninger.
  2. Regeringens nyligt vedtagne planlovsændring giver mulighed for større butikker, – men det jo ikke noget man skal – det er noget man kan gøre i kommunerne. Der er ikke ført bevis for at detailhandelen på f.eks. udvalgsvarer virkelig har gavn af netop større butikker. Det er i sig selv ikke en bevisførelse, at detailhandelen blot ønsker sig større butikker.
  3. Der lægges i planforslaget op til, at der kan ske yderligere koncentration af dagligvarehandelen – både i Næstved bymidte omkring Kvægtorvet/Næstved Station og Næstved Nord ved Mega-Centeret. Derved kommer de mindre bydelscentre og de enkelt-liggende købmænd der i dag ligger tæt på borgerne i farezonen for udkonkurrering. Dette forhold vil med tiden forplante sig videre ud, hvor der i forvejen er langt mellem dagligvarebutikkerne – altså på landet. Dette forhold er der ikke redegjort for i planmaterialet.
  4. Det forhold at borgerne vælger at lade sig lede af konkurrencen ved valget af dagligvarebutikken frem for en prioritering af købmanden i nærheden, bruges ofte som argument for, at der ikke kan planlægges for en alternativ udvikling. Men byrådet kunne vel i stedet planlægge ud fra, at der ikke ønskes yderligere koncentration. Hvis vi på dagligvareområdet bestandigt får længere og længere til nærbutikken, så vil det påvirke bosætningen netop de steder hvor der er langt til butikken. Politik kunne måske også være noget andet end det der blot sker af sig selv.

Med håb om velvillig behandling
ENHEDSLISTEN I NÆSTVED