Forslag til beslutning om Næstved Kommunes brug af sprøjtemidler

Til behandling på næste byrådsmøde.

Enhedslisten foreslår, at
Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte med sprøjtemidler med ikke-let
nedbrydelige aktivstoffer (fx glyphosat) på offentlige arealer, fx flisebelagte fortovsarealer,
brosten, veje og grusveje.
Forbudet træder i kraft d. 1. januar 2022.

Begrundelse:
For at værne om drikkevandet og naturen i byerne ønsker Enhedslisten et endegyldigt stop for
brug af sprøjtemidler på offentlige og private arealer. Da byrådet ikke kan beslutte et forbud mod
brug af sprøjtemidler på private arealer, omhandler forslaget alene brugen på offentlige arealer.

Udgangspunktet for Enhedslistens forslag er en konstatering af, at Næstved Kommune har et
markant større forbrug af ikke-let-nedbrydelige sprøjtemidler i forhold til andre kommuner: i
2019/20 var Næstved Kommunes forbrug det højeste i landet (102 kg. mens det samlede forbrug i
hele landet var 847 kg.) – et forbrug der fx ikke kan begrundes i Kommunens størrelse.
I 2016 foretog Miljøstyrelsen en omfattende Undersøgelse af forbruget af pesticider på offentlige
arealer, 2016 (miljøprojekt 2032, oktober 2018). 89 af landets kommuner valgte at besvare de
stillede spørgsmål, mens Næstved Kommune if. undersøgelsen til trods for adskillige rykkere ikke
fremsendte svar. Det er derfor ikke muligt at sammenligne Næstved Kommune med de øvrige
kommuner på en række områder vedr. brug af sprøjtemidler. Vi kan derfor alene henholde os til de
løbende registreringer af Kommunens forbrug.

”Regeringen vedtog i 2017 en ny Pesticidstrategi 2017-2021. Heri indgår der en række indsatser.
Nogle af indsatserne retter sig mod pesticidforbruget på offentlige arealer, idet kommuner,
regioner og staten fortsat skal sænke forbruget i overensstemmelse med den frivillige aftale fra
2007.

Alle landets kommuner er som udgangspunkt omfattet af aftalen om udfasning af pesticider på
offentlige arealer, idet KL er medunderskriver på aftalen. Men det er op til de enkelte kommuner at
træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan de vælger at følge aftalen. Herunder også at træffe
beslutning om, hvorvidt de vælger at benytte ukrudtsbrændere eller andre alternative teknikker til
at bekæmpe ukrudt.” citat fra Miljøministeriets hjemmeside,
https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-brug/offentlige-arealer/.

D. 3. maj 2021 fik Teknisk Udvalg en skriftlig orientering (Formål og brug af sprøjtegifte i Næstved
Kommune, Næstved Park & Vej, april 2021). Det fremgår ikke af redegørelsen, hvordan Næstved
Kommune fortsat skal udfase brugen af pesticider. Tværtimod ligger der vel implicit i redegørelsen,
at den nuværende praksis (byggende på ”rettidig omhu”) er den billigste og mest effektive.
Kortsigtede løsninger er ofte umiddelbart effektive og billige, mens de på sigt medfører væsentlige
omkostninger, hvilket jo klart illustreres af de meget høje omkostninger, der er forbundet med fxoprydning af forurenede grunde. Det fremgår også implicit, at Næstved Kommune ikke har en
handleplan for udfasning af brug af sprøjtemidler/pesticider i forlængelse af KL aftaler med
Miljøministeriet.

Så ”For at værne om drikkevandet og naturen i byerne ønsker regeringen et endegyldigt stop for
denne brug af sprøjtemidler på offentlige og private arealer ” Grønne byer og en hovedstad i
udvikling, punkt 9 maj 2021. Offentliggjort d. 26. maj.
Enhedslisten finder det ikke acceptabelt at afvente forhandlinger om regeringens oplæg og et
eventuelt lovindgreb overfor kommunernes brug af sprøjtemidler. Næstved Kommune har netop
ikke udvist rettidig omhu, men har (synes det) ignoreret forpligtelsen til at udfase brugen af
sprøjtemidler.
Næstved Kommune er i den heldige situation, at hovedparten af de danske kommuner gennem en
længere årrække har indhøstet erfaringer med brug at andre metoder end sprøjtemidler og det vil
derfor være muligt at træffe beslutning om hvilken form for ukrudtsbekæmpelse, der skal benyttes
i fremtiden (jf. eksempelvis Orientering fra Miljøstyrelsens nr. 34, Bekæmpelse af ukrudt på
belægninger og bekæmpelse af invasive arter, en case analyse af kommunernes erfaringer,
18-09-2019.

Enhedslisten forudsætter, at de økonomiske konsekvenser af en omlægning af Næstved
Kommunes ukrudtsbekæmpelse indarbejdes i forslag til budget for 2022.

Susanne S. Tariq
Næstved, d. 31. maj 2021