Høringssvar vedr. solcelleanlæg i Nylandsmose.

Enhedslisten i Næstved opfordrer til, at der ikke gives tilladelse til at opføre solcelle anlæg i Nylandsmose.

Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at nå vores mål om en 70%  reduktion af CO2 udledning i Næstved Kommune inden 2030. Det er Enhedslisten også gået ind for i Klimaplan 2020 – 2030.

Klimatiltag, natur, sikring af biodiversitet og beskyttelse af truede arter bør hænge sammen, og det ene må ikke stå i vejen for det andet.

Derfor ser vi det ikke som en farbar vej at bruge et bevaringsværdigt landskab (udpeget i kommuneplan 2017 – 2029) til et teknisk anlæg, der må ses som havende en negativ påvirkning af både den landskabelige værdi såvel som den biologiske, idet projektet vil stå i vejen for en naturgenopretning af det inddæmmede område.

Området er registreret i kommuneplanen som et lavbundsområde. Det er disse områder, som Landbrugsorganisationerne såvel som Danmarks Naturfredningsforening har foreslået omdannet til naturområder. Denne omdannelse er en enkelt og ukompliceret proces som giver et lige så stort positivt tilskud til Co2-reduktionen som hvis der på det samme areal bliver opsat solceller.

Ifølge notat om solenergi  af 12-10-2020 fra Næstved Kommune som svar på spørgsmål i forhold til Klimaplan 2020 for Næstved Kommune er der udpeget nok områder og indkommet nok ansøgninger til at imødekomme behovet for solceller til at nå 2030 målet om 70 % reduktion af CO2 udledning. Og notatet konkluderer i sidste linje:

Det er således ikke afgørende for at nå kommunens klimamålsætning, at solcelleprojektet i Nylandsmose realiseres.

I Næstved Kommunes retningslinjer for opsætning af store solcelleanlæg overtræder kommunen sine egne retningslinjer hvis solcelle projektet tillades.

Alene på baggrund af at Næstved Kommunes egne vedtagne planer og retningslinjer taler imod solcelleprojektet på netop dette naturområde bør Kommunen stoppe planerne.

Anlægget har en så indgribende karaktér i forhold til fremtiden, at vi i det mindste bør afvente afgørelsen af udformningen af den kommuneplan der p.t. er i høring.

 

Indsendt af Enhedslisten i Næstved kommune.