Solcellepark

Solcelleparker nu – ikke om 10 år

Ude i den store verden har klimaforandringerne sat sine spor. Nu er der vilje til, at der skal ske noget med CO2-udslippet. Men i Næstved Kommunes Planudvalg har man d. 10/9 besluttet at udskyde beslutningen om nye retningslinjer for solcelleparker.

Det stod klart, at en konkret ansøgning fra Gavnø Gods om en større solcellepark på landbrugsarealerne tæt omkring landsbyerne Vejlø og Rettestrup ville overtræde en lang række beskyttelseslinjer og bestemmelser fastlagt i kommuneplanen. Udvalgets V-gruppe foreslog så i stedet at flytte anlægget ud i Nylands Mose. Kommunens planadministration kan ikke anbefale denne løsning, – dels er der på dette sted mange flere naturmæssige hensyn end omkring Vejlø, dels er der tale om et lavbundsareal med mulighed for naturgenopretning. Hvis et areal skal kunne tilbageføres til naturen, skal der selvsagt ikke opføres et nagelfast anlæg, der så senere forhindrer genopretningen. Alligevel tilsidesatte udvalgets borgerlige flertal kommuneplanens bestemmelser og fik i stedet sendt sagen til udtalelse i ministeriet.

I Enhedslisten mener vi, at udfærdigelsen af de nye retningslinjer for planlægning af solcelleparker (i hele kommunen) bør fortsætte og færdigbehandles, uanset om der p.t. ligger et ønske om et projekt på et givet areal. Kommunen skal gøre sin planlægning færdig, og derefter træffer byrådet den konkrete beslutning. Det er faktisk et bærende princip i planloven. I Venstre mener man åbenbart, at man godt kan vende rundt på disse ting.

Hvis den store Nylands Mose blev tilbageført til naturen (overdrev og mose), vil det omtrentligt give den samme CO2-gevinst, som hvis der blev opsat solceller på det samme areal.  Vi mener, at vi har brug for at spille på alle tangenter for at få nedsat CO2-udslippet. Altså både naturgenopretning og solcelleparker på landbrugsjorden. Regeringens klimaminister har også sagt det: ”Alle muligheder skal nu i spil”. Alligevel fortsætter Venstre med at opføre sig, som om et maratonløb kan gennemføres ved at gå de første 10 km.

Freja Lynæs Larsen og Thor Temte
Enhedslistens byrådsgruppe