Temaer der skal arbejdes med 2022-2025

Bilag om politiske temaer til konstitueringsaftalen 20222025

Temaer som de konstituerende parter er enige om at arbejde med i den
kommende valgperiode:


Klimakrisen Næstved kommune har et klart klimamål om at reducere vores co2 udledning
med 70% inden 2030. I den kommende periode øges ambitionen, og der skal fokus
bæredygtighed i bl.a. byggeri, dialog med landbrug om omlægning, grønt indkøb og grøn mad
i kommunens institutioner og omstilling til vedvarende energi. FN’s 17 Verdensmål skal
efterleves og indtænkes i vores hverdag Klima, Miljø og friluftsturismeudvalget fastsætter
årlige mål og handleplaner for kommunens grønne og miljømæssige udvikling. Der bør
endvidere arbejdes med etablering af et miljørådgivningscenter for borgerne fx i forbindelse
med Ressource city. Ukrudts bekæmpelse med ikke let nedbrydelige pesticider skal ophøre i
starten af 2022. Vi skal have en klar strategi for at fremme forholdene for cyklisterne.


Sundhed i nærheden. Kommunerne får fremover en opgave med at gentænke et
sundhedsvæsen tæt på borgerne og udenfor sygehusene. Der skal arbejdes med at skabe
sammenhæng på tværs af sektorerne, fokus på nytænkning og inddragelse af foreninger,
borgere og frivillige. Herudover skal der udvikles et nyt sundhedscenter/centre.


Unge uden uddannelse. Flere unge skal i uddannelse og opleve succes i livet. Der skal
arbejdes med at løfte uddannelsesniveauet generelt, ingen unge hægtes af og falde ud af
uddannelsessystemet I Næstved. Herudover skal tiltrækkes endnu flere uddannelser til
Næstved kommune. Uddannelsesindsatsen samles under et stående udvalg, og udvalget
udarbejder årlige mål og handleplaner for arbejdet med ungeindsatsen. Et tværgående toårigt
17,4 udvalg med funktionsperiode 20222023 nedsættes som vejledende på opgaven.


Børn er fortsat Næstveds fremtid: Det enkelte barn skal lykkes. Den forudsætter, at den
tværgående Børn og ungepolitik implementeres på både skole, dagtilbud og
børn/familieområdet. Udvalget for Skole og Uddannelse skal arbejde med en justering af
skolestrukturen i den kommende periode, og der skal arbejdes med en model for
minimumsnormeringer på dagtilbud. Der skal fokus på fritidstilbud til børn/unge og Børn og
familieområdet (handicapområdet) skal fagligt genoprettes. Ambitionsniveauet i samarbejdet
på tværs af børn/skole og børne/familieområdet skal højnes væsentligt.


Erhvervslivets rammevilkår. Sidste valgperiode blev dækningsafgiften fjernet. Denne
valgperiode skal erhvervslivet mærke en øget politisk opmærksomhed og fokus på gode vilkår
for dialog for at etablere sig samt fastholde og videreudvikle de eksisterende erhverv.
Økonomiudvalget vil invitere erhvervslivets repræsentanter til fast dialog med jævne
mellemrum.


Dialog med borgerne. Alle fagudvalg forpligter sig til at arbejde med borgerdialog med
udgangspunkt i deres portefølje. Der skal tages nye metoder til demokratisk dialog i brug og
udvikles modeller for borgerinddragelse og borgerkommunikation målrettet det enkelte
udvalgs fagområder og målgruppe blandt borgerne. Det kunne fx være i form af åbne
udvalgsmøder, borgerhøringer, spørgetid mv.


Bedre og mere transparent styring. Der skal arbejdes med en større gennemsigtighed når
politik og strategier omsættes til handling, så de enkelte fagudvalg kan følge udviklingen
indenfor deres område, uanset om det handler om økonomi, ressourcer, bygninger eller
aktiviteter.


Velfærd i udvikling. Der skal fokus på udvikling af ældre og handicapområdet, for og med
borgerne og de pårørende. Der blev i sidste periode arbejdet med genopretning af budgetterne
for de sårbare borgere: Socialudvalget skal i denne periode have fokus på at udvikle,
samskabe og gentænke indsatser inden for områderne. Der skal endvidere arbejdes med
udfordringerne i forhold til at tiltrække den fornødne arbejdskraft til velfærdsopgaverne i
kommunerne.


Kultur og foreningsliv. Næstved har et stærkt kulturliv for alle aldersgrupper, det skal der
fortsat arbejdes med at bevare. I denne periode skal være yderligere fokus på kulturen som
udgangspunkt for bosætning. Kultur og Idrætsudvalget skal udarbejde en idrætspolitik, der
både rummer indsatser indenfor bredde og eliteniveau. Der skal endvidere satses på
ungdomsliv og kulturen tænkes ind som et redskab i byudvikling.


Havneudvikling. Det blev i sidste periode besluttet at udflytte Næstved Havn indenfor en
økonomisk ramme på 80 mio. kr. Næstved havn er forpligtet til at arbejde videre med
planlægningen af havnen indenfor den aftalte økonomiske ramme og fysiske ramme. I
forbindelse med havnes udflytning skal der arbejdes med, hvordan byen skal udvikle en ny
havnebydel. Til den opgave nedsættes et toårigt 17,4 udvalg med funktionsperiode 2024
2025. Udvalget forbereder udviklingen af den nye havnebydel.