Teknisk valgforbund.

Aftale om valgteknisk samarbejde (valgforbund)               Næstved, d. 14. marts 2017.

Hvem
I forbindelse med kommunalvalget til Byrådet i Næstved kommune tirsdag d. 21. november 2017 indgår partierne Enhedslisten, Radikale Venstre, Næstved Partiet og Kristendemokraterne et valgteknisk samarbejde (valgforbund).

Inden anmeldelsen af valgforbundet er det blevet udvidet så det endelige valgtekniske samarbejde også omfatter Børnenes parti, Bedre skoler – bedre fremtid og etmandslisten Morten Nalepa.

Formål
Formålet med det valgtekniske samarbejde er at sikre de mindre partier flest mulige mandater og minimere stemmespild. Dette med baggrund i, at ovenstående partier mener, at demokratiet sikres bedst ved så bred en repræsentation af partier i byrådet, som muligt. Valgforbundet forpligter deltagerne på at arbejde for mere demokrati og borgerinddragelse i Næstved Kommune. Dette gøres f.eks ved at sikre at alle partier inviteres til centrale politiske forhandlinger, som f.eks budgetforhandlinger, konstitueringer, skolestruktur etc. Ligeledes forpligter partierne sig til at sætte borgerinddragelse på dagsordenen i alle væsentlige sager.

Samarbejdets karakter
Samarbejdets karakter er et valgteknisk samarbejde, som ikke pålægger partierne politiske bindinger ift. valg af borgmester eller andre politiske enkeltsager. Hvert parti har egne valgprogrammer og mærkesager, herunder evt. borgmesterkandidat.
Det aftales, at ingen partier i valgforbundet peger på en borgmesterkandidat førend valget, bortset fra partiernes/listernes egne kandidater.

Justering i valgforbundet
Justeringer i denne aftale, herunder f.eks. udvidelse med andre partier/lister, kan kun ske, hvis alle partier er enige i dette, men i udgangspunktet optages andre partier/lister, hvis de kan tilslutte sig ånden i denne aftale.

Aftaler ifm. valget (på valgdagen)
De indvalgte partier/lister mødes på valgaftenen mhp. at koordinere de kommende konstitueringsforhandlinger. Mødet afholdes senest umiddelbart efter offentliggørelsen af valgresultatet i Arenaen/Næstved-hallerne. Det aftales, at der ikke indgås aftaler med øvrige partier/lister, førend dette møde er afholdt. Formålet med mødet er at tale om mulighederne for en konstituering, som giver partierne i valgforbundet maksimal indflydelse.
Partierne forpligter sig til bl.a. at arbejde for, at alle partier/lister deltager i borgmesterkonstitueringen, hvis de ønsker dette.

Aftaler ifm. fordeling af poster (som ikke kræver mandat i byrådet)
De partier/lister, som ikke indvælges i byrådet, skal efter dialog tilbydes min. en post, som tilfalder den nævnte liste/parti, som selv sætter navn på posten. Posterne fordeles efter interesse. Partier, som ikke indvælges i byrådet har fortrinsret til posterne, som ikke kræver mandat i byrådet.

Aftaler op til valget
Der afholdes en møderække med deltagelse af alle valgforbundets partier hen over sommeren/efteråret, hvor der tales om indholdet i den kommende konstitueringsaftale ift. demokrati og borgerinddragelse. Der afholdes et fælles arrangement om emnet efter sommerferien.

For Enhedslisten:
Thor Temte

For Radikale Venstre:
Lise Nielsen

For NæstvedPartiet:
Jens Peter Ulf Jensen

For Kristendemokraterne:
Egon Jacobsen