Valggrundlag kv. 2021

 


Ældreplejen   

Omsorg og ældrepleje i Næstved Kommune trænger til et gennemgribende eftersyn. Ældresagen har gennem adskillige projekter påvist, at når man slipper medarbejderen fri og stoler på både borgere og ældre, ja så hæves kvaliteten for de samme penge.
Derfor ønsker Enhedslisten i Næstved, at kommunen i samarbejde med de ansatte, Ældrerådet, Ældre Sagen og de faglige organisationer ser på, hvordan man hurtigt kan bevæge sig i den retning.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der ændres på servicedeklarationen og den måde der visiteres på, så borgerne får en mere optimal pleje, og så medarbejderne kan gå hjem med en følelse af at have gjort et fagligt tilfredsstillende job til gavn for borgerne.
 • at tidstyranniet skal afskaffes. Der skal fra kommunens side herske tillid til, at medarbejderne udfører jobbet efter bedste evne, hæver kvaliteten i plejen og bruger tiden på relevante opgaver i forbindelse med borgerne.
 • at der kommer flere ansatte i ældreplejen til gavn for både ældre og medarbejdere. Forbedrede arbejdsvilkår vil desuden gøre det lettere at rekruttere nye, kvalificerede medarbejdere.


Retssikkerhed, Whistleblowerordning og Borgerrådgiver.

På Enhedslistens foranledning blev der afsat penge til Borgerrådgiver og Whistleblowerordning i 2021. Borgerrådgiveren er ansat, og ordningen startede d. 1. august. Borgerrådgiveren skal på eget initiativ undersøge, om retssikkerheden for borgerne overholdes, og sørge for at frontpersonalet i kommunens centre kender loven, bl.a. gennem kurser.  Desuden skal borgerrådgiveren sørge for, at kulturen blandt medarbejderne og adfærd og tone over for borgerne er god.
Men hovedsageligt er jobbet at bistå og rådgive borgere, der mener sig forkert eller dårligt behandlet, og om nødvendigt hjælpe dem med at rette henvendelse til de rette klageinstanser.
Whistleblowerordningen er især for personale ansat i kommunen, der oplever, at der foregår uhensigtsmæssigheder eller direkte ulovligheder i den kommunale virksomhed. De kan henvende sig anonymt til borgerrådgiveren.

Enhedslisten vil:

 • arbejde for, at borgernes retssikkerhed til stadighed prioriteres.
 • nøje følge borgerrådgiverens arbejde og udbrede kendskabet til borgerrådgiverfunktionen.


Borgerinddragelse.

Enhedslisten går ind for meget mere borgerinddragelse.
Dette kræver betydelig mere information til og dialog med borgerne, som skal inddrages på et meget tidligere tidspunkt.
Der skal være mere samarbejde med lokalrådene, borgernes indflydelse skal med fra starten af en proces, og både Byråd og administration skal være meget mere åbne og tilgængelige. Der skal være følgegrupper og lokale arbejdsgrupper fra starten af processerne.
Disse tiltag skal til for at engagere alle, der bor i Næstved Kommune, simpelthen ved at de mærker, at deres engagement tages alvorligt og nytter noget.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der skal være mere samarbejde med lokalrådene, og borgernes indflydelse skal med fra starten af en proces.
 • at både Byråd og administrationen skal være mere åbne og tilgængelige for borgerne.
 • at følgegrupper og lokale arbejdsgrupper fra starten skal være en del af langt flere projekter.
 • at de forsøg med borgerbudgetter, som i 2020-2021 har kørt i Toksværd – Holme-Olstrup, udvides og udvikles.


Lighed og diversitet.

Enhedslisten arbejder altid for større lighed, også i kommunalpolitik. Både fordi en kommune med mere lighed vil være en mere velfungerende kommune, men også fordi en prioritering af kommunens mest udsatte borgere simpelthen er det eneste anstændige at gøre. Enhedslisten går ind for, at dækningsafgiften øges til det maksimale niveau, så kommunens virksomheder i højere grad vil bidrage til fællesskabet.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at lavindkomstgrupperne prioriteres økonomisk.
 • at der bygges flere almennyttige boliger frem for ejerboliger og udlejningsboliger ejet af private udlejningsfirmaer.
 • at der ved udstykninger og lokalplaner skal indtænkes diversitet for at modvirke ghettodannelser, f.eks. lige dele ejer- og almennyttige boliger.


Livet uden for Næstved By.

Halvdelen af kommunens godt 80.000 borgere bor uden for Næstved by. Der er en voksende utilfredshed med de vilkår, som byrådet byder livet på landet. De enkelte lokalområders engagement i skolen, foreningslivet og det fælles bedste er stort, men det kan være svært at blive hørt og vinde byrådets forståelse for landdistrikternes udfordringer og behov for udvikling. Byrådet har ikke taget det nødvendige medansvar for udvikling. Tvært imod – skoler er blevet nedlagt, og flere er spået samme skæbne. Det er åbenlyst, at livet i landdistrikterne står i skyggen af byrådets omsorg for og investeringer i Næstved by. Byrådets udviklingsiver er ensidigt rettet mod Næstved. Det er byrådet, som råder over de midler, som bruges til vigtige områder som folkeskole, daginstitutioner og folkeoplysning. Tildeling af penge er på de fleste områder pr. barn, pr. deltager, pr. elev osv. og uden skelen til, om det er i storbyen eller på landet. Det betyder oftest en bedre økonomi for skoler, foreningsliv og daginstitutioner i Næstved by, som nyder godt af stordriftsfordele. Det er en tildelingsmodel, hvor landdistrikternes små skoler, institutioner og foreningsliv har været udfordret på økonomien siden kommunesammenlægningen. Byrådet kan beslutte at kompensere landdistrikternes små enheder.

Landdistriktspolitikken beskriver forudsætningerne for liv og bosætning i de enkelte lokalområder. Det er rimeligt konkret, hvad der er byrådets ansvar for at understøtte øget bosætning og udvikling i landdistrikterne: skoler, daginstitutioner, biblioteker, kollektiv trafik, sikre skoleveje, stier og adgang til det åbne land til fods og på cykel m.v.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at små skoler, institutioner og foreningsliv uden stordriftsfordele kompenseres.
 • at visionerne i Landdistriktspolitikken følges op med handling.
 • at der ikke sker flere skolelukninger i landdistrikterne.
 • at støtte og koordinere udbredelsen af bredbåndsforbindelser i landdistrikterne.
 • at den offentlige transport på landet opprioriteres.


Børne- og familieområdet.

Inden for børne- og familieområdet skal Næstved kommune styrke den forebyggende indsats. Enhedslisten tror på, at forebyggelse er bedre end behandling. Vi går ind for, at familier kan tilbydes omfattende og massiv støtte. Dette kan i mange tilfælde forebygge anbringelser af børn. Det er rigtigt, at en sådan indsats vil kræve både økonomi og andre ressourcer, men hver gang en anbringelse af et barn kan forebygges, har vi både givet en familie en chance og samtidig i mange tilfælde opnået en besparelse, da anbringelser af børn er omkostningstunge.

Vi er fuldt opmærksomme på, at der findes tilfælde, hvor en anbringelse af et eller flere børn er den rigtige løsning.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • en bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
 • færre skift og mere stabilitet
 • Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
 • bedre kvalitet i anbringelser
 • bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed


Folkeskolen.

Folkeskolen i Næstved kommune skal styrkes. Børnene skal have mere tid til at være børn, frem for at alt skal gå op i læreplaner og nationale tests. Trætte børn i ydertimerne er ikke til gavn for nogen som helst. Hverken for børnene, lærerne, forældrene eller læringen i skolen.

Der skal ikke lukkes yderligere skoler i landdistriktsområderne. Ofte er de lokale skoler centrale samlingspunkter i de små samfund. Mange lokale aktiviteter udgår fra og finder sted på de lokale skoler.

Overordnet ønsker Enhedslisten i Næstved en afskaffelse af områdeledelsen. Vi mener, at en ledelse funderet på den enkelte skole med så høj en grad af frihed til undervisningsmetoder og forbrug af ressourcer som muligt, er en bedre løsning end en centraliseret ledelse. Ligeledes anerkender vi værdien af en ledelse som er synlig og til stede på den enkelte skole. Vi er opmærksomme på, at skolerne har været igennem en turbulent periode med mange omstillinger, og vi ved, at der i givet fald skal gennemføres en både langsom og nænsom proces, hvor alle parter – undervisere, pædagoger, forældre og børn skal involveres.

Samtidigt styrkes demokratiet med bestyrelser med forældre og elevrepræsentation på hver enkelt skole.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • en klassekvotient på maksimalt 24 elever.
 • at der ikke lukkes flere skoler, eller skoleafdelinger, i landdistrikterne.
 • at man, blandt andet ved brug af to-lærer-lektioner, reducerer børnenes timetal.


Pasning og fritid for børn og unge.

Enhedslisten har i den byrådsperiode, der slutter nu, haft succes med at få gennemført søskenderabat på SFO II området og har medvirket til en hurtigere implementering af minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Vi vil i den kommende byrådsperiode fortsætte indsatsen på disse to områder. Samtidig finder vi det utilfredsstillende, at der i en kommune så stor som Næstved ikke findes egentlige klubtilbud til børn og unge, hvor de uforpligtende kan mødes til sociale og kreative aktiviteter. Samtidig er mange fritidsaktiviteter for dyre for nogle familier.

Det er værd at bemærke, at forældrebetalingen ved et klubtilbud maksimalt udgør 20% af driftsomkostningerne, i modsætning til SFO området, hvor der ikke er samme begrænsning af forældrebetaling.

Minimumsnormeringer i daginstitutionerne er et skridt på vejen, men der er stadig lang vej til, at personaledækningen i institutionerne er på et acceptabelt niveau.

I Enhedslisten vil vi kritisk analysere normeringerne i samarbejde med personale og forældreorganisationer.

Også fritidsaktiviteterne for børn og unge efter folkeoplysningsloven (f.eks. idræt, spejder) bør have væsentlig bedre vilkår. Enhedslisten ønsker derfor en gennemgribende revision af kommunens gebyrpolitik for brug af offentlige lokaler og tilskud til brug af foreningers egne og lejede lokaler

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der etableres fritids- og ungdomsklubtilbud.
 • at minimumsnormeringer indføres som garanteret. Uden at der eksempelvis medregnes administrative medarbejdere og områdeledere, som ikke har daglig kontakt med børnegrupperne.
 • at udgangspunktet skal være, at brug af offentlige lokaler og udendørsanlæg skal være gratis.


Grøn omstilling.

Næstved kommune har stadig et stort potentiale for grøn omstilling.

Vi har både plads til solceller og vindmøller i Næstved kommune. Enhedslisten går ind for en ansvarlig udbygning, der bestemmes af hensyn til både lokale beboere og naturhensyn. Det skal ikke være private kapitalkræfter, der skal bestemme over Næstved Kommunes grønne omstilling.

Der er et stort potentiale i, at offentlige bygninger forsynes helt eller delvist med strøm fra solceller placeret på bygningernes tag.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at få fjernet de administrative hindringer der er for at gennemføre tiltag med solceller på tagene af offentlige bygninger.
 • at der stilles større krav til fremtidigt byggeri, hvor huse bør være nulenergi huse.


Forsyningssektoren.

Danmark forsyningssektor skal fortsat være en af verdens bedste. Dette gælder både for miljø, stabilitet og kvalitet af vand, spildevand, el, fjernvarme og affaldshåndtering.

Dette gøres bedst ved at beholde alle forsyninger i offentligt eje, enten som andelsselskaber, kommunalt eje, eller kommunale selskaber.

Derfor vil vi i Enhedslisten kæmpe imod alle forslag om privatisering af disse områder.

Affald
Affald skal så vidt muligt minimeres, og dette kan der gøres meget ved lokalt. Lokalt kan det bedst gøres ved affaldssortering både i hjemmet, på arbejdspladser, på virksomheder og genbrugsstationer.

Affald, der ikke kan genbruges, skal afbrændes – spildvarmen herfra skal bruges til fjernvarme. Affaldsforbrændingen skal ske så skånsomt som muligt for miljøet – også selvom det måske ikke er økonomisk optimalt.

Vand
Det er meget vigtigt af sikre fortsat høj kvalitet på vores vandforsyning. Der skal sikres økonomisk råderum til dette.  Men det sker også ved at arbejde med et miljø uden miljøødelæggelse med gift og overforbrug af gødning. Næstved kommune skal stoppe al brug af sprøjtegift på kommunens arealer, og samtidig også arbejde på at fjerne al brug af sprøjtegift i hele kommunen.

Spildevand
Hvor det er fornuftigt og muligt, skal der i hele kommunen kloakeres. Rensningen af spildevand skal i alle tilfælde sikres, også med hensyn til medicinrester, hormoner og tungmetaller. Også her er miljø vigtigere end en konkurrence om at være billigst.

Opvarmning
Opvarmning skal ske med grøn energi. I byområder kan det ske med for eksempel fjernvarme. Uden for bysamfund kan opvarmning eksempelvis ske ved varmepumper.

Ved boligbyggeri skal der kræves, at nye boliger opføres som nulenergihuse.

Naturgas, olie, træprodukter skal hurtigst mulig udfases.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kommunen skal stille lånegaranti for boliger uden for varmeforsyningen til omlægning til bæredygtige varmekilder.


Økologi.

Økologisk produktion er en absolut nødvendighed, hvis vi vil sikre sunde fødevarer samtidig med, at vi ikke forurener vores grundvand. Målet er, at Næstved Kommune skal være en fuldt økologisk kommune, og her skal kommunen som virksomhed gå forrest. Det betyder blandt andet, at målet må være, at mad, som serveres i kommunens institutioner, skal være 100% økologisk. Hele vejen fra vuggestue til plejehjem. Og det betyder også, at alle arealer, som kommunen ejer, skal drives økologisk. Det vil hjælpe landmænd, som ønsker at omlægge til økologi, at de ved, at kommunen vil aftage deres produkter.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at kommunen skal prioritere indkøb af økologiske og lokalt producerede fødevarer.
 • at kommunen skal understøtte omlægningen af landbrug til økologisk drift. F.eks. ved at hjælpe landmænd med at få vurderet mulighederne for at omlægge eller ved at indgå forhåndsaftaler, når landmænd omlægger til økologi.
 • at al kommunens jord drives økologisk. Det gælder også landbrugsjord, som forpagtes ud, eller kolonihaver og boliger på kommunal jord.
 • at kommunen kan støtte udvikling af et kommunalt nonprofit kooperativ, hvorfra kommunens økologiske fødevareproducenter skal kunne sælge deres varer i kommunen.
 • at kommunen skal understøtte, og evt. udvikle, økologiske bofællesskaber.


Infrastruktur.

Personbiler udgør en kæmpe kilde til forurening og trængsel på vejene. Samtidig er mange af os i Næstved Kommune afhængige af vores biler. De af os, som ikke har andre muligheder, skal naturligvis tilbydes ordentlige forhold, når vi bruger bilen. Men alt for mange er afhængige af bilen, fordi mere bæredygtige alternativer ikke er til stede. Enhedslisten ønsker bedre og billigere kollektiv transport. En kollektiv transport, som naturligvis ikke drives på fossile brændstoffer. Desuden ønsker vi bedre forhold for cyklister. Billigere og bedre alternativer vil flytte mange borgere væk fra vejene og mindske trængslen. Det betyder, at behovet for udbygninger af veje mindskes. Til gavn for natur, naboer, klima mm.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der etableres flere cykelstier. Så det bliver nemmere at vælge cyklen som transportmiddel, og så trafiksikkerheden øges.
 • at øge mængden af busser, så disse bliver et reelt alternativ. Også på landet. F.eks. ved brug af mindre busser, som kan køre oftere og mere fleksibelt.
 • at lave forsøg med gratis bustransport.
 • at alle busser med tiden bliver eldrevne.
 • at kommunen arbejder for at sikre udbredelsen af el-biler. F.eks. ved at sikre flere el-bils P-pladser med ladestandere og ved, at kommunens egen vognpark løbende overgår til at være el-biler. Men også ved, at der i et vist omfang stilles betingelser om brug af el-biler eller andre klima- og miljøvenlige transportmidler i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.
 • at Næstved Kommune fremmer udbredelsen af delebilsordninger.
 • at der er bedre og gratis parkeringsmuligheder ved stationer. Både til biler og cykler.


Kommunen.

Hvordan skal vores kommune være som arbejdsgiver, og hvordan skal vi agere i samfundet? Enhedslisten mener, at Næstved Kommune skal være troværdig, når vi siger, at vi går ind for ytringsfrihed, åbenhed, ansvarlighed, bæredygtighed mm.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at ingen medarbejdere skal frygte for deres job, hvis de gør brug af deres ytringsfrihed. (Whistleblowerordningen er en start)
 • at kommunen foretager ansvarlige indkøb. Vi skal handle lokalt, hos håndværkere, som tager lærlinge, og steder med overenskomst.
 • at kommunen tager mere aktiv stilling til, hvor vi lægger vores penge. Det kan f.eks. gælde Danske Bank og deres gentagne involvering i hvidvask eller handel med firmaer, der ikke agerer ordentligt.
 • at når kommunen begår fejl, skal vi være bedre til at erkende det og undskylde. Og hvor relevant udbetale erstatning.


Udviklingen af det gamle havneområde.

Udviklingen af det nuværende havneområde skal ske i et samlet by-omdannelsesprojekt. Havnen har et stort potentiale til på sigt at blive et fantastisk samlingsområde i byen, hvis der lægges en bæredygtig plan for hele området, frem for bare at sælge ud til højestbydende.

Nybyggeri skal indpasses i den historiske industriramme, der karakteriserer hele området – og som bidrager væsentligt til Næstveds identitet. Det er derfor væsentligt, at der ikke sker yderligere nedrivninger af bevaringsværdige bygninger og anlæg eller et yderligere forfald af området.

Det vil være væsentligt, at Byrådet ikke accepterer her-og-nu-gode-ideer, men vil forholde sig loyalt til de fastlagte rammer/planer.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der udarbejdes en samlet plan for hele havneområdet.
 • at der inkluderes boligmuligheder for alle i det nye område. F.eks. studieboliger og almennyttige boliger.
 • at udviklingen af området bygger på principper om bæredygtighed, genbrug og grøn omstilling.


Naturbeskyttelse og biodiversitet.

Vi mister i øjeblikket dyr og insekter med en hastighed som aldrig før. Naturen og biodiversiteten er i krise. Arter har mistet deres naturlige levesteder grundet vores gode evner til at dyrke landbrug og skovbrug. Vi bliver nødt til at sætte naturen fri. I Enhedslisten mener vi, at Næstved Kommune skal have mere vild natur. Både til glæde for os selv, vores børn og vores børnebørn. Det er ikke for sent at redde en masse dyre- og plantearter, det kræver blot, at vi handler. Vild natur, biodiversitet og klimaforandringer hænger uløseligt sammen og har fælles løsninger.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at der kommer mere vild natur i Næstved kommune
 • at der laves endnu flere naturområder ligesom f.eks. vådområdet ved Bjørnebækken og fuglesøerne nord for Vridsløse


Adgang til det åbne land.

Næstved Kommune kan byde på helt utroligt mange smukke naturoplevelser.

Vi har åsen, vi har Enø og flotte badestrande ud mod Bisserup, vi har Susåen, vi har adgangen til både Karrebæk- og Præstø Fjord, Vi har Tystrup Sø, Vi har Holmegaard Mose, vi har alle naturbaserne, og meget, meget mere.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at Næstved Kommune i højere grad bliver kendt for at sin smukke natur.
 • at naturen på en bæredygtig måde gøres endnu mere tilgængelig for borgerne. F.eks. gennem afmærkede cykel- og vandreruter, shelters, fugletårne m.m.


Grønne områder i byerne.

Grønne områder i byerne kan have en stor effekt. Både på menneskers fysiske og mentale helbred og på klimaet og biodiversiteten. Derfor ønsker Enhedslisten, at der skal være flere grønne områder i kommunens byer. Især i kommunens største by, Næstved. Det gælder både arealer til vild natur og arealer til f.eks. boldspil og madpakkespisning. Der er plads til det hele, så vi kan få glæde af naturens mangfoldighed og mange muligheder. Alle borgere i kommunen skal have let adgang til grønne arealer og natur, også de, der bor i lejlighed.

Enhedslisten vil arbejde for:

 • at de grønne arealer i byerne bevares. Der skal findes andre steder til byggeri.
 • at der i højere grad gøres plads til træer og øvrig natur på pladser og veje.
 • at tilgængeligheden af grønne arealer indtænkes, når der laves planer og byudvikling.