Valggrundlag 2017

 

Indhold:

A.
Derfor skal Enhedslisten i byrådet med så mange mandater som muligt

B.
Byrådet – er det sædet for vores lokale demokrati?

C.
Demokratiet i Næstved er i krise.

D.
Økonomiudvalget

E.
Beskæftigelsesudvalget

F.
Sundheds- og Psykiatriudvalget

G.
Omsorgsudvalget

H.
Børne- og Skoleudvalget

I.
Kulturudvalget

J.
Teknisk Udvalg

K.
Plan- og Ejendomsudvalget

 

Afsnittet om havnen kommer senere, og i øvrigt vil vores program løbende blive revideret i takt med udviklingen af vores kommunalpolitik

 

A.
Derfor skal Enhedslisten i byrådet med så mange mandater som muligt:

Vi vil fortsat arbejde for, at nedenstående tre temaer prioriteres i den kommende valgperiode:

– en satsning på kernevelfærd – Næstved Kommune skal kendes som den kommune med de bedste daginstitutioner, de bedste skoler, den bedste ældrepleje og den bedste støtte til dem der rammes af sociale begivenheder så som arbejdsløshed og sygdom.

– tæt samarbejde og stort øre og indflydelse til de aktive foreninger, bestyrelser og borgere der har holdninger og ønsker til hvordan kommunen skal udvikle sig og institutionerne drives

– grønne løsninger, der bygger på at ressourcerne skal genbruges eller genanvendes og en aktiv forholden sig til klimaudfordringerne


Mere solidaritet – mere lighed.
Ja til fællesskabet – nej til udstødning.

Enhedslisten arbejder for et mere retfærdigt og solidarisk samfund med større lighed. Det er vigtigt i denne udvikling, at vi alle skal vise større solidaritet med dem, der har det sværere end os selv.

Derfor siger Enhedslisten ja til, at alle skal have muligheden for at indgå i fællesskaber og nej til udstødning af dem, der er ”anderledes”.

Ja, til det inkluderende samfund, hvor alle er inddraget og skal have muligheden for at tage hånd om deres eget liv – hvor forskelligheden skaber dynamik og bidrager til den fortsatte udvikling.


Bevar og udbyg velfærden.

Kommunens vigtigste opgave er at sikre velfærd for alle – det er jo stort set dét, de kommunale udgifter bør går til: dagtilbud til børnene, gode skoler, social sikring for mennesker der har det svært eller er ramt af arbejdsløshed, støtte og hjælp i alderdommen og støtte og hjælp til mennesker med funktionsnedsættelser.


B.
Byrådet – er det sædet for vores lokale demokrati?

Borgerinddragelse – det vil vi!

Det er centralt for Enhedslisten, at lokalt demokrati skal tages alvorligt og bruges.

Derfor arbejder Enhedslisten både i Folketinget og i Næstved Kommune for et reelt selvstyre og bl.a. retten til at udskrive skat, uden at Christiansborg lægger begrænsninger for kommunerne.

Lokalrådene have reel indflydelse på de lokale samfundsforhold. Så får lokalpolitik igen betydning for lokalområderne i storkommunen.

En række kommunale funktioner kan med fordel placeres i lokalområderne. Den lokale skole er typisk den største institution og den institution med størst kontakt i lokalområdet, og her kan en række kommunale funktioner med fordel placeres.  Det kan være rådgivning og bevilling af støtte til børn og familier, den lokale kulturformidling (bl.a. biblioteksfunktionen), en række borgerservicefunktioner osv.  Man kan benytte de ledige lokaler/skolebiblioteker på skolerne til mere borgernære kommunal services


C.
Demokratiet i Næstved er i krise
.

Borgerne skal sikres reel indflydelse.

Tilliden til at det nuværende byrådsflertal tager borgernes behov alvorligt på det nære plan er krakeleret. En lind strøm af centraliseringer og nedskæringer har domineret de borgernære kerneopgaver.

Høringsprocessen forud for skolelukninger og centralisering af folkeskolen til 6 skoledistrikter var en skueproces. Borgernes forslag, indsigelser og engagement i udvikling af folkeskolen blev groft tilsidesat. Det samme blev daginstitutionsområdet ved indførelsen af områdeledelse.

Centralisering er ikke løsningen, når 31 folkevalgte skal varetage 82.000 Næstved borgeres interesser. Det dur ikke med centralistiske og harmoniserede løsninger, der tromler det ned, som er unikt og betydningsfuldt for borgerne, der hvor de bor. Når byrådet ikke tager høringer og indsigelser seriøst, så krakelerer borgernes tillid til demokratiet.

Et levende demokrati er et fælles ansvar. Et nyt byråd må tage skeen i den anden hånd og sikre demokratiet albuerum, nyt liv og indhold. Alt for meget handler kun om Næstved by.

Det forunderligste kan ske, hvis byrådet ydmygt lytter til og gør brug af borgernes, brugerbestyrelsernes, foreningslivets og lokalrådenes indsigt og anbefalinger.

Åbenhed og gennemskuelighed er en forudsætning for dialog. Byrådets spørgetid er restriktiv, bureaukratisk og uden mulighed for spontan dialog og spørgsmål.

Enhedslisten foreslår at det nye byråd afprøver og udvikler en mere tilgængelig og borgervenlig spørgetid.


For medinddragelse og et stærkere demokrati.

Borgerne skal sikres reel indflydelse og ikke kun ved valgene, hvor man efterfølgende overlader beslutningerne til Byrådet og de stående udvalg!

Vi har oplevet en stigende topstyring  i Næstved Kommune, hvor store beslutninger som fx områdeledelse – på daginstitutionsområdet og sidst på skoleområdet, efter et lukket forløb allerede var besluttet af en gruppe partier i budgetlægningsfasen, og hvor den efterfølgende høring med stort borgerengagement har været en skueproces. Relevante borgergrupper og ansatte skal inddrages i store beslutninger, så de kan påvirke grundlaget for beslutningen! Derved får vi også bedre beslutninger.

Vejledende borgerafstemninger, både lokalt og for hele kommunen kan medvirke til at øge borgerengagementet.

Demokratiet skal nå helt ud i landområderne. Både ved at styrke lokalrådene og en synliggørelse af demokratiet ved at lægge byrådsmøder i de forskellige områder i kommunen, med høring om de relevante områders ønsker og behov.

Byrådet skal forpligte sig til at kvittere og svare på borgerhenvendelser og hvorfor man vil/ikke vil bruge borgerens forslag og hvordan man evt. vil arbejde videre med sagen!

Åbenhed og gennemskuelighed er en forudsætning for dialog. Byrådets spørgetid er restriktiv, bureaukratisk og uden mulighed for spontan dialog og spørgsmål. Enhedslisten foreslår at det nye byråd afprøver og udvikler en mere tilgængelig og borgervenlig spørgetid.

Kort sagt: Vi tager dialogen og demokratiet alvorligt.


D.
Økonomiudvalget:

Kommunen økonomiske ressourcer er ikke tilstrækkelige til de opgaver der skal løses.
Vi skal have en ansvarlig økonomi overfor kommunens borgere, ikke overfor Christiansborgs politiske diktater.

Selvfølgelig skal der være sammenhæng mellem Kommunens indtægter og udgifter.  Indtægterne (læs skatteopkrævninger af forskellig art og refusioner fra staten) skal afhænge af det lokale behov for kommunale kerneydelser og den service der er brug for – og ikke af folketingspolitikernes krav til hvor mange penge kommunerne må bruge og til hvordan lokalområder skal fungere.

Skattekronerne skal primært gå til nødvendige kærneydelser

Byrådets flertal har ensidigt fokuseret på skattens størrelse og erhvervslivets fritagelse for bidrag til fællesskabet. Flertallet har haft fokus på dyre ikke nødvendige anlægsopgaver og kerneopgaverne har holdt for med besparelser.

Flertallets udgangspunkt har været: hvor meget skat vil vi opkræve og hvad kan vi få for det? Alt for mange penge bruges på opgaver, som byrådet ikke er forpligtet til at løse (ex. en Arena, og P-pladser til Campus, der ellers er en statsopgave)

Enhedslisten er fortaler for, at budgettet først og fremmest skal sikre den nødvendige økonomi til kerneydelserne: til de ældre, børnene, skolen og omsorg for dem, som trænger. Med Enhedslistens forslag til en beskeden skatteforhøjelse ville nogle af de urimelige nedskæringer på kernevelfærden være undgået.

Sociale klausuler.

Næstved kommune skal sikre ordentlige arbejdsforhold og lønninger efter danske aftaler i alle offentlige udbud og ved støtte til projekter. Ligeledes skal der laves aftaler om ansættelse af lærlinge ved større projekter.

Hvis firmaerne ikke selv kan finde ud af at tage et socialt ansvar, må de presses til det. Ellers får de intet arbejde for kommunen.

Kommunen har indført krav om sociale klausuler og kædeansvar i kontrakter indgået med kommunen, men kontrollen med om klausulerne overholdes er utilstrækkelig – den skal intensivers.

Kommunen som arbejdsgiver.

Som arbejdsgiver bør Næstved Kommune gå foran med at oprette praktikpladser samt sikre beskæftigelse for borgere med nedsat arbejdsevne.

Ligeledes har Enhedslisten en tro på, at medarbejderne i kommunen skal have de bedst mulige betingelser for at udføre deres primære opgaver. Derfor skal medarbejderne i videst muligt omfang selv have mulighed for at tilrettelægge deres arbejde uden unødvendig overvågning og kontrol.

Lokalt aftalte rammer er det bedste grundlag for gode arbejdspladser lokale arbejdspladser.

Nedtrap  ekstern konsulentbistand

Næstved Kommune bruger  mange millioner hvert år på ekstern konsulentbistand i forbindelse med  undersøgelser, nybyggerier og omstruktureringer. Mange af disse opgaver bør kunne varetages af kommunes egne konsulenter – og til en lavere omkostning for kommunen.


E.

Beskæftigelsesudvalget:

Rådgivning der støtter borgerne
Solidaritet – og mere lighed.
Ja til fællesskabet – nej til udstødning
Lær folk noget – når de bliver arbejdsløse i længere tid.

Kommunen har i høj grad valgt at følge den arbejdsmarkedspolitik, som folketinget har lagt op til. De arbejdsløse og modtagerne af offentlige ydelser skal stresses i job. Det sker ved stadige møder og kontroller af deres jobsøgning, og aktivering i mere eller mindre relevant projekter. Det er ikke det, mange dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne har brug for.

I stedet skal der satses på at uddanne, om- og opkvalificere de ledige. Der skal tilbydes relevante kurser, relevant uddannelse og almene uddannelser til de svageste ledige. Det vil give dem bedre chancer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.


Formidlingen tilbage til fagforeningerne

Overordnet mener vi i Enhedslisten, at administration og udbetaling af støtte til de arbejdsløse skal varetages af de faglige organisationer og deres tilknyttede A-kasser. Det skal også være de faglige organisationer, der skal formidle job.

Alle skal således være medlem af en relevant fagforening og medlem af en relevant a-kasse. Begrænsningerne i den periode man kan få A-dagpenge skal fjernes.

Jobcenteret og beskæftigelsesindsatsen
Det er kommunalbestyrelsen og det lokale beskæftigelsesudvalg, der administrerer regeringens arbejdsmarkedspolitik. Det er de lokale Jobcentre, der gennemfører politikken.

Efter den seneste arbejdsmarkedsreform er det Jobcentrene, der både sørger for formidling af jobs til folk på arbejdsløshedsdagpenge, som udbetales af a-kasserne, og for modtagere af kontanthjælp, som udbetales af kommunen.

Jobcentrene kontrollerer også, at de arbejdsløse er aktivt jobsøgende.

Jobcentrenes drift er en vigtig hjørnesten i den kommunale økonomi. Kommunen udbetaler efter reformen i 2012 alle ydelser til de arbejdsløse – enten direkte til borgerne via et ”ydelsescenter” eller som overførsler til arbejdsløshedskasserne. Staten refunderer 20% af kommunens udgifter:

Virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb inden for det private etableres også, og erfaringerne med denne form for aktivering er positive – ofte ansættes den ledige ordinært i virksomheden efter endt løntilskudsperiode. Her fungerer ordningen efter hensigten.


Aktivering – en offentlig opgave
Næstved kommune har valgt også at benytte private aktører til aktiveringen af de ledige. I Enhedslisten mener vi, ikke at der skal tjenes penge på at formidle jobs til de arbejdsløse, ligesom der ikke skal tjenes penge på at aktivere arbejdsløse. I stedet skal det være en kommunal opgave at etablere relevante aktiveringstilbud med det formål, at op- og omkvalificere de arbejdsløse, og dermed forbedre deres muligheder for at få jobs

Enhedslisten modsætter sig, at syge ikke arbejdsparate mennesker skal tvinges ud i nytteløse arbejds-/aktiveringstilbud og endeløse arbejdsprøvninger, for at det kan afgøres om de skal have førtidspension.  Man skal have den støtte, der er nødvendig for at kunne komme videre i livet og få et værdigt liv.

Enhedslisten anser det også som særdeles væsentligt, at der i forbindelse med udbud, skal sikres praktikpladser og plads til medarbejdere, med nedsat arbejdsevne.

Stop Jobcentertyraniet.
Mange borgere hænger fast i arbejdsløshed og bliver sendt fra et forløb til det næste, hvor de hver gang får ny sagsbehandler.  Dette er ikke med til at få dem hurtigere ud på arbejdsmarkedet, men betyder i nogen tilfælde en forlængelse eller forværring af sygdom.

Enhedslisten mener, at borgere har ret til en hurtigere sagsbehandling og afklaring i forhold til flexjob og førtidspension.

Et møde med en sagsbehandler bør ikke være med til at forværre en borgers tilstand. For at imødekomme de borgere, som har særlige behov bør møder med sagsbehandlere kunne laves anderledes – for eksempel ved hjemmebesøg, hvor det kan være relevant.


Hjemløsepolitik

Enhedslisten mener, at alle mennesker har ret til støtte for at få det bedste ud af deres liv.
Næstved kommune har ikke prioriteret støtten til hjemløse. Det har betydet, at nogle mennesker er hjemløse i længere tid end nødvendigt.

Andre kommuner vælger at der hurtigt bliver lavet en handleplan for den enkelte borger, som beskriver hvordan borgeren kan blive støttet.

For eksempel vælger nogle kommuner at støtte borgeren med enkeltydelser (beskrevet i handleplan), hvis den kommune som borgeren vil flytte til ikke vil hjælpe med indskudslån. Enhedslisten mener, at Næstved kommune bør følge dette eksempel.

Unge hjemløse og boligløse skal i følge loven tilbydes anden midlertidig boform (vandrerhjem) inden et forsorgshjem kommer på tale. Dette mener enhedslisten  Næstved kommune bør udnytte bedre.

Enhedslisten i Næstved har valgt at 2017 er året, hvor der skal være mere fokus på socialt udsatte.

F.
Sundheds- og Psykiatriudvalget:

På vej til et nyt liv – når det kan lykkes
Social og sundhedspolitik

Den skandinaviske velfærdsmodel er under pres. Vi vil i Enhedslisten kæmpe imod den igangværende afvikling af den skandinaviske velfærdsmodel.

Mennesket som individ har en værdi i sig selv. Målet for social- og sundhedspolitikken er at bidrage til at give alle mennesker lige muligheder for at leve et godt liv uagtet belastede levevilkår, sygdom eller handicap.

At det så også er gavnligt for samfundsøkonomien er velkomment.

Dette må ikke legitimere, at social og sundhedspolitiske indsatser primært ses som et middel til at spare penge, for eksempel gennem en disciplinering af borgernes sundhedsvaner og adfærd.

Vi vil arbejde for, at alle borgere, hjemløse, psykisk syge, mennesker med kroniske sygdomme og borgere med behov for genoptræning får den støtte, de skal have.

Vi mener at både borgere eller unge der er kriminelle, familier til et barn med handicap, stofmisbrugere og børn i familier med alkoholproblemer skal høres, ses og gives tilstrækkelige forudsætninger og rammer til at kunne trives og til at kunne bevare magt over egen tilværelse.

Den sociale ulighed slår stærkt igennem på sundhedsområdet. Levevilkårenes betydning for sundhed afspejles tydeligt ved den tætte sammenhæng mellem uddannelsesniveau og antallet af leveår uden sygdom.

Den ufaglærte borger lever typisk 6-8 år kortere end den veluddannede.

Den alvorligt psykisk syge borger 20-30 år kortere.

Hvor det engang var et mål, at dem med de bredeste skuldre skulle bære de tungeste læs, er det nu dem med de bredeste bagdele og de mest sårbare kroppe, der bliver pålagt ansvaret og skylden for, at de med deres livsstil er med til at belaste samfundsøkonomien og sænke middellevetiden.

Vi vil i Enhedslisten gøre op med opfattelsen af, at livsstilssygdomme er resultatet af borgernes individuelle valg af sundhedsvaner og mangel på viden herom.

Vi vil i stedet i højere grad fokusere på arbejdsmæssige, sociale, kulturelle og strukturelle faktorer, der har betydning for menneskers sundhed. Kun ved at tage udgangspunkt her kan vi bryde med den sociale ulighed i sundhed.

 

Vi vil modarbejde den stigende tendens til at placere borgerne i bestemte kategorier, der er bestemmende for, hvem der har ret til forebyggende eller behandlende indsatser og støtte fra det offentlige. Vi vil arbejde imod at velfærdsydelser tager form af bestemte løsningsmodeller, hvor borgeren skal disciplineres og tilpasses systemet.

I stedet vil vi arbejde for at det er systemet, der tager udgangspunkt i borgeren og dennes individuelle behov.

Børnesundhedspolitik: Investér før det sker.
Kommunerne har et stort ansvar for sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning. Vi vil i Enhedslisten arbejde for at sundhed i bred forstand medtænkes i alle politikområder. Med alle mener vi ALLE.

Et sundt liv karakteriseret af trivsel, livsmod, og social støtte.

Evnen til at magte livets problemer grundlægges allerede i de tidlige børneår. Udviklingen af en god relation til sig selv, sin familie, sine venner og til sin krop og lige adgang til uddannelse, arbejde og inddragelse i sociale fællesskaber, er af fundamental betydning, for muligheden for at mestre egen tilværelse og dermed for sundheden senere i livet.

Vi vil derfor kickstarte det sunde liv ved allerede i graviditeten og gennem barnets opvækst at sikre det en god start på livet.

Vi skal sikre at der gennem hele barnets opvækst er voksne i og udenfor hjemmet, som kan varetage barnets behov for omsorg og udvikling af faglige og sociale kompetencer.

På den måde kan børnene blive til voksne, der har magt og handlekraft over eget liv. Dette skal sikres af engagerede og omsorgsfulde sundhedsplejersker, pædagoger og lærere, der har ordentlige rammer for deres arbejde, og derfor har høj grad af faglighed og arbejdsglæde og derved optimale rammer for stort engagement i børnenes liv og udvikling..

Der skal være voksne at tale med, når livet kradser, hvad enten det er i skolen, i sportsklubben eller i familien. Rammer der muliggør, at også de sårbare familier og børn med særlige udviklingsproblemer kan integreres og udvikle sig i fællesskabet.

Rettidige bredt funderede indsatser skal tilpasses det enkelte barn og dets familie, når livet er svært og barnet ikke trives og udvikler sig optimalt.

Når familien har det svært … børn som pårørende
Spørger vi børnene selv, er det deres familie, der har allerstørst betydning for deres trivsel og sundhed. En børnesundhedspolitik skal derfor indebære at give familien gode muligheder for at trives og kompensere for det, den ikke magter.

I mange familier påvirkes relationerne i familien af alkoholproblemer eller af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom.

Oftest overses den betydning det har for børnene. De går derfor alene med de problemer og bekymringer det giver dem og tager oveni alt for stort ansvar for at mor og far har det godt.

Vi vil arbejde for en børnesundhedspolitik der sikrer alle børn og unge, ret til en tilstrækkelig støttende indsats når relationerne i familien påvirkes negativt.

Vi skal gennem udvikling af en hensynsfuld alkoholpolitik og gennem tilstrækkelige sociale tilbud til mennesker med psykisk sygdom, forebygge at relationerne påvirkes.

Vi kan ikke undgå at forældre bliver alvorligt fysisk eller psykisk syge eller har et alkoholoverforbrug, men vi kan hjælpe børnene til at trives betydeligt bedre, ved at sikre, at der er kvalificerede og omsorgsfulde voksne, der kan og tør lytte til dem og som kan være garant for at de får den tilstrækkelige omsorg.


G.
Omsorgsudvalget:

Mere hjælp og støtte til sårbare ældre i egen bolig.
Flere ansatte på plejecentrene.
En værdig 
ældrepolitik.
Ældre skal i samarbejde med de nærmeste ansatte bestemme, hvilken hjælp der er behov for og i hvilken rækkefølge. Det er naturligvis ikke et tag selv-bord, men et tillidsfuldt samarbejde.

Ældresagen har gennem adskillige projekter påvist, at når man slipper medarbejderen fri og stoler på både borgere og ældre, ja så hæves kvaliteten for de samme penge.

Derfor vil Enhedslisten i Næstved, i samarbejde med de ansatte og ældrerådet og de faglige organisationer se på, hvordan man hurtigt kan bevæge sig i den retning.

Ældreområdet er generelt gennem den seneste byrådsperiode blevet beskåret kraftigt, og servicedeklarationer, som er udarbejdet af kommunen, giver meget begrænsede tilbud og muligheder for at hjælpe de ældre.

Situationen er blevet så grel, at visitationsmedarbejderne ikke kan/må visiterer hjælp til de ældre for de økonomiske midler kommunen har afsat på området. I stedet oplever vi et underforbrug år efter år.

Derfor er det nødvendigt at ændre servicedeklarationerne, så der bliver bedre mulighed for at give hjælp til de ældre der har behov, og området skal tilføres mere personale.  Begge dele skal give mulighed for at hjælpe de ældre der har behov for hjælp, både på ældrecentrene og især for sårbare ældre i egne hjem.

Ældreplejen er en kommunal opgave
Enhedslisten har været primus motor i arbejdet for at sikre, at ældreområdet ikke blev udliciteret til private aktører i den forløbne byrådsperiode. Sådan skal det fortsat være.


H.

Børne- og Skoleudvalget
:

Styrk folkeskolen – tilfør flere midler.
Ophæv områdeledelse på både skole- og daginstitutionsområdet.

Sammenlignet med kommuner af samme størrelse, ligger Næstveds udgifter til de kommunale kerneydelser (børnepasning, folkeskoler og ældre) i den absolut laveste ende.

Dette skyldes næppe, at Næstved gør tingene smartere. Det skyldes først og fremmest, at den kommunale service i Næstved er dårligere. Specielt de meget begrænsede bevillinger til folkeskolen, ældre og sport/fritid falder i øjnene.

Enhedslisten ønsker, at børneområdet skal være præget af, at alle børn anses for at være nødvendige, for de inkluderende fællesskaber, hvori de indgår i daginstitutionerne, skolerne og i fritiden.

Inklusion er helt fundamentalt, hvis vi skal bekæmpe diskrimination og udstødning og fremme alles ret til et værdigt liv.

Det er derfor væsentligt, at den kommunale fordeling af ressorurcer understøtter inklusionen, dvs. skaber reelle muligheder for at støtte dem, hvis særlige behov gør det nødvendigt, for at sikre deres fortsatte udvikling.

Enhedslisten anser det for en selvfølgelighed, at alle børn skal have de nødvendige færdigheder i fx læsning, skrivning og regning, men det er væsentligt, at de også får kundskaber, der gør det muligt for dem at træffe kvalificerede beslutninger, og skaber rammer for kreativ tænkning. Børn skal både socialiseres og udvikles til selvstændige mennesker.

Giv de ansatte og forældrene større indflydelse!

Giv skolerne råderum til at udfylde folkeskolens målsætninger og igangsætte lokale udviklingsinitiativer. Læg flest mulige beslutninger ud til dem, der skal udføre arbejdet.

Giv skolerne dvs. forældre, lærere, ledelse og elever større indflydelse på skolens dagligdag og udvikling. Åbn skolen, så den kan bruges af lokalområdets beboere, – det kan give mulighed for lokale centre.

Der bør være en sagsbehandler på hver skole. Det kan hjælpe til i større udstrækning at sikre samarbejdet om de sårbare børn.

Betingelserne for at leve op til Næstved Kommunes fine mål er dog blevet stadigt ringere.


Giv lærerne arbejdsglæden tilbage!

Reformer, arbejdstidsregler, besparelser og strukturændringer er haglet ned over kommunens skoler i Næstved de seneste år.  Her mærker man de negative ændringer af en stigende topstyring!

Mange lærere har mistet arbejdsglæden og mange har taget konsekvensen heraf ved at søge ind på andre skoleformer, hvor man kan bruge sine kompetencer og har tid til forberedelse. Et stigende antal lærere i Næstved har ikke en læreruddannelse!

Nej til flere besparelser og fjern områdeledelse

Vi har brug for en folkeskole, hvor beslutningerne tages på suveræne og stærke skoler på de enkelte matrikler, hvor ledelsen har mulighed for udvikling af skolen i tæt samspil med skolens ansatte og lokalområdet.

Lærerne skal have større indflydelse på deres egen arbejdssituation og deres forberedelsestid skal styrkes!

–      Stop besparelserne og tilfør flere penge til skoleområdet. Hvis vi skal tilbage til standarden før folkeskolereformen, skal der findes ca. 100 mio kr. til skoleområdet. Start med at fjerne 1 % hverdagseffektiviseringen (besparelsen).

–       Mere tid til forberedelse for lærerne – betyder at undervisningstimetallet skal ned. Vi bør starte med at tilføre mindst 10 mio kr. til formålet svarende til en ugentlig lektion.

–      Sæt skolerne fri – med overskriften ”Folkeskolen for alle”. Vi går ind for selvstændige og suveræne  skoler på de enkelte matrikler.

–      Ophæv områdeledelse og styrk de enkelte skoler på matriklerne. En evt. ændring af placering af klasser, skal drøftes indgående mellem forældre, ansatte og ledere.

–      Flere midler til inklusion. Økonomien skal ikke være grundlaget for flytning af specialklasserne!

–      Mere kvalitet i undervisningen ved bl.a. at sætte elevernes undervisningstimetal ned og erstatte med tolærer-underviserordninger. Læg billet ind på UV-ministeriets forsøg vedr. kortere skoledage eller gennemfør det selv.

–      Vi går ind for videreuddannelse, men det skal besluttes på den enkelte skole i samråd med lærere/pædagoger. Processen med ”Læringsløftet” er endnu et eksempel på topstyring.


I.
Kulturudvalget

Vi skal have udfordringer til hjernen.

Et spændende og alsidigt kulturliv, skal være en vigtig del af Næstved kommunes identitet. I enhedslisten ønsker vi kulturtilbud, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

Kultur skal ikke kun finde sted og eksistere i bymidten. Enhedslisten vil støtte en model hvor både Næstved by og de mange lokalsamfund som også er en del af Næstved, tilgodeses på lige fod.

Næstved kommune har ikke noget, der hedder en sammenhængende kulturpolitik.

Kulturpolitikken præges af spredte initiativer uden nogen klar sammenhæng. Der gives støtte til idræts- og andre foreninger, støtte til lokalrådene og til bylaugene der, hvor de søger, og så til de tre store institutioner, Grønnegade, Rønnebæksholm, Arenaen og Street Art.

Ud over det støttes der et lokalteater.

Disse aktiver har dog formået at skabe sig et godt ry, er interessante og skal bevares og fortsat støttes.

Nedsæt brugerbetaling

Næstved opkræver en høj brugerbetaling  af foreningerne for brug af lokaler og faste anlæg. Dette bør reduceres. Endvidere bør opkrævningen for foreningernes brug af skolerne til overnatning i forbindelse med større stævner, nedsættes eller fjernes helt. Det vil motivere det frivillige arbejde og give mulighed for ekstra indtægter til foreningerne.  Der bør kun opkræves beløb, der dækker de reelle meromkostninger.

Brugen af lokaler burde være gratis!


Slip kulturen løs og fri af Mærk Næstved – opret en kulturfond

Mærk Næstved slogan er med – over tid – en kedelig eftersmag. Byrådets flertal sætter sin lid til at markedsføring er afgørende for at få flere tilflyttere og erhverv. Enhedslisten er overbevist om at velfungerende borgernære kerneopgaver som daginstitutioner, skoler, alsidige muligheder for et aktivt fritidsliv og omsorg for ældre og handicappede er forudsætningen for et godt omdømme og tilflytning. De bedste ambassadører for Næstved kommune er tilfredse borgere. Med udgangen af 2017 er der over en årrække brugt mere end 8 mio. kroner på at bringe Næstved på verdenskortet via tvivlsom markedsføring.

De mange Mærk Næstved- millioner er brugt til aktiviteter overvejende i Næstved by og markedsføring af Næstved Arena, hvor yderområderne er blevet forsømte.

Tildeling af Mærk Næstved millionerne har været betinget af, at ansøgning er faldet i nåde, inden for Mærk Næstveds kriterier. Enhedslisten vil fortsat arbejde for at Mærk Næstved lægges i mølposen.  Vi foreslår at midlerne i stedet stilles til rådighed for en kulturfond bestyret af foreningslivet og lokalrådene – vi tror, at den kulturelle mangfoldighed vil øges og fornyelser og overraskelser vil opstå, hvis midlerne slippes fri af byrådets omklamring.

” Kultur er ikke teater og sange og danse og spil  – kultur er hele den samlede sum af det vi erfarer os til”  (Carl Scharnberg)


J.
Teknisk Udvalg

Mere genbrug.
Styrk økologien på alle planer.
Affald.

Generelt mener Enhedslisten at mængden af affald skal minimeres. Det kan være svært at gøre noget ved lokalt, men alligevel er der nogle muligheder også her i kommunen:

Genbrugsstationer er godt nok for større affald, men dagligaffald som metal, glas, plastik og pap fra emballage skal sorteres i hjemmet, og indsamles herfra. De nye affaldsordninger, der kommer i kommunen fra 2018,  medvirker til dette.

Hvor brændbart affald ikke kan genbruges, kan affald afbrændes til fjernvarme, men dette skal minimeres.

Plastaffald skal i videst muligt omfang genbruges, alternativt hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal det forbrændes i miljømæssigt korrekte ovne.

Deponering af affald skal undgås.


Vandforsyning

Vandforsyningen skal være i offentligt eje, enten som forbrugerejede eller kommunale selskaber.

Næstved Kommune skal aktivt arbejde på beskyttelse af de områder, hvor nedsivning til grundvand sker. Her skal der dyrkes økologisk, og med en kontrolleret gødskning.


Kloakering

Vi er selvfølgelig ikke modstandere af kloakeringsplaner i Næstved kommune, det skal bare laves ordentligt.

Omkostningerne ved kloakering kan nemt løbe op i langt over 100.000 kr., så mange mennesker har ikke råd da der ikke er øvre grænse på udgifterne.

Pensionister skal kunne få fastfrosset deres kloakbidrag til kommunen som lån i deres ejendom

 

Forsyningssektoren skal fortsat være på offentlige hænder.

Vi går imod regeringens planer, om at forsyningssektoren, herunder vandværker, kloak, fjernvarme og elforsyningen skal privatiseres.

Danmark har en af verdens bedste og mest stabile forsyningssektorer, og den er drevet af borgerne selvgennem foreninger og offentlig ejede interessent- og aktieselskaber.

Nu vil regeringen have den privatiseret og solgt til kapitalgrupper, der skal have deres investering hjem igen over forbrugsafgifterne.

På den måde kommer vi borgere til at betale for vores vandforsyning, el-net og fjernvarmeanlæg to, ja måske tre gange.

Tredje gang – når vi skal købe det tilbage igen efter at investeringsskaberne har fået deres penge hjem, og samtidig har misligholdt anlæggene så de skal totalrenoveres efterfølgende.

Det var det der skete i England dengang Thatcher-regeringen privatiserede vandforsyningen.

Det må ikke ske i Danmark.

Derfor skal kommunerne og også Næstved kommune holde fast på, at de ejer de selskaber, der leverer vand, varme og el. Der skal ikke indgås salgskontrakter ligegyldig hvad regeringen og folketingsflertallet beslutter – her må vi lave civilt oprør.


Vindmøller
.

Enhedslisten i Næstved tilslutter sig den energiaftale, som er lavet i regeringen frem til år 2050. Vindmøller skal naturligvis opstilles, så de ikke giver problemer for de mennesker, som bor i nærheden.

Vi har været modstandere af at stille de store vindmøller op på land, idet vi ønsker at afvente den verserende undersøgelse om de store vindmøllers indflydelse på menneskers – og dyrs helbred.


Naturen

Der er meget værdifuld natur i Næstved Kommune, og der gøres en indsats for at beskytte og pleje de internationalt vigtige områder: fjordene, søerne og moserne.

”Hverdagsnaturen” gøres der mindre for. Det er bynær natur som parker, legesteder og stier, og det er levende hegn og vådområder, skov, krat m.m. på landet.

Den slags natur er vigtig, for at bevare mangfoldigheden af dyr og planter. Men der er desværre kun lidt ”natur” tilbage i landbrugslandet.

Derfor går Enhedslisten ind for, at kommunen opkøber landbrugsjord, og giver det tilbage til naturen. Der kan rejses skove på steder, hvor mennesker og dyr trænger til frirum for at opholde sig, gå eller løbe en tur. Eller områderne kan ligge urørt hen som et eldorado for flora og fauna.

Alt sammen er det også bedre for klimaet.

Genopretning af vandløb og åer er i fuld gang, og værdifulde naturområder bliver for tiden registreret. Men Enhedslisten mener, at også de tidligere udyrkede områder, der under den for-forrige regerings lovgivning kom under plov, skal ligge urørte igen.

Kommunens egne arealer skal selvfølgelig være pesticidfrie.

Der skal være god skiltning og adgang til naturen gennem stisystemer og fx genåbning af nedlagte markveje. Ved fjorden og stranden skal der være muligheder for at lægge til med kajakker og overnatte i sheltere.

Godt for borgerne, godt for grøn turisme.


Landbruget

Landbruget i Danmark eksporterer 4/5 af de svin, der produceres. 81 % af afgrøderne på markerne går til svinefoder. Svinene eksporteres, men vi beholder gylleforureningen. Det forurener vores jord og ender i vores fine naturområder, også her i kommunen.

Derfor er vores åer, søer og fjorde ikke længere så rige på dyr, insekter og vilde planter, – for de kan (i modsætning til grøntsager) ikke tåle gødning! Enhedslisten ønsker at kommunen går foran som et godt eksempel ved at skåne egne arealer og dyrke økologisk.

Jord kan tages ud af almindelig drift og afgræsses i stedet. Det giver liv for vilde planter og giver kød til lokalt forbrug, så fx import af lam fra New Zealand bliver overflødig.

 

Omsorg for miljøet i by og på land

Næstved kommune har ansvaret for at varetage Miljøbeskyttelsesloven i forhold til kommunens ca.300 virksomheder og knapt 300 landbrug, som skal have regelmæssige tilsyn.

Den enkelte virksomhed og det enkelte landbrug har pligt til at overholde de miljøkrav, kommunen stiller som vilkår for godkendelse af drift. Næstved kommune har pligt til at føre tilsyn med at miljøkravene overholdes.

En række godkendelser besluttes af Teknisk udvalg, som også godkender en plan for og prioritering af tilsynsindsatsen gennemførelse. Som miljømyndighed er kommunen ”tillagt vide skønsmæssige

beføjelser”. Enhedslisten er på dupperne for at varetage miljøets interesser. Miljøkrav og tilsyn ved f.eks. BlueAlerts opmagasinering af bygningsaffald. Tilsynet af den midlertidige drift var mangelfulde og blev på Enhedslistens initiativ skærpet.


Økologi

Kommunen skal arbejde for omlægning af landbrug til økologisk drift. Det kan ske ved gratis rådgivning, omlægningstjek, undervisning m.m.

Enhedslisten vil arbejde for, at Næstved kommune sætter sig bindende mål for brug af økologiske varer i de kommunale køkkener. Det kunne f.eks. være 60 % økologi i 2020, som er statens målsætning. Kommunen skal i videst muligt omfang aftage lokale produkter. Dette kan bl.a. ske gennem opbygning af lokale leverandør-net.

Lokal frilandsproduktion af økologiske grøntsager er en metode til at mindske det CO2-udslip, som kommer ved import eller ved transport i Danmark. Det giver meningsfuld beskæftigelse og flere arbejdspladser og måske endog mulighed for oplæring for ledige.

Kommunen skal selvfølgelig sikre en økologisk drift af kommunalt ejet jord, ligesom grønne områder i kommunen skal drives uden brug af sprøjtemidler.


Trafikken

Vi ved, at vi skal passe på klimaet og begrænse CO2-udslippet. Derfor må vi også forholde os til den miljøbelastende trafik i Næstved Kommune.

Enhedslisten går ikke ind for mere asfalt til biler, – Næstved kommune er så rigeligt forsynet med veje og nu også omfartsveje. Al erfaring viser, at flere og større veje hurtigt fyldes op med flere biler, så trængselsproblemerne alligevel ikke bliver løst. Derfor er vi modstandere af en motorvej mellem Næstved og Kalundborg.

Skal vi så undvære vores biler? Nej, vi kan ikke cykle os ud af det, selv om det ville gøre os sundere! For pendlere skal der være gode muligheder for at komme hen og parkere ved en togstation. Hvorfor holde i kø på motorvejen mod København, når vi både har tog over Ringsted og Køge? Mellem de lidt større byer er der en god betjening med R-busser, koordineret med tog og fjernbusser.

På landet er man virkelig ”på Herrens mark”, hvis ikke man har bil. Enhedslisten ønsker at fastholde ”Land-flex” ordningen. Den er meget mere brugervenlig og kan benyttes på tværs i kommunen. Men hvem vil ikke gerne kunne køre en tur eller købe stort ind engang imellem? Heldigvis behøver man ikke at have en bil foran hvert hus. Delebiler (gerne el-biler) er en mulighed i byen og på landet. ”Ved landsbyens gadekær” kunne være et godt sted for ladestationen til ”landsbyens delebil”!

Enhedslistens vision for trafik er, at det skal blive let og billigt at vælge kollektiv trafik og muligt at cykle på gode cykelstier – i Næstved og mellem byerne.

Der er gode alternativer i busser og tog, og det enorme offentlige beløb, det koster at lave flere veje, kunne bruges langt bedre til grøn omstilling, til energirenovering og til gratis ”tilvænnings-togkort” i en periode for ex-bilister! Derfor mener vi i Enhedslisten, at kommunalpolitikerne skal søge at påvirke regeringen til den udvikling i stedet.


Argumenter for en forbedret infrastruktur

Omvendt – er der fordele for borgerne i Næstved ved en forbedret infrastruktur, når man nu engang skal pendle ind til København, hvor arbejdspladserne jo ligger. Allerhelst vil Enhedslisten have arbejdspladserne placeret, så der er brug for så lidt rejseaktivitet som muligt, – men hvis det nu ikke kan være andet, så er der flere andre gode løsninger end at bygge motorvej. Motorvejsbyggeri er en dyr affære. Pengene kunne til eks. bruges bedre til velfærd for de svagest stillede eller til etablering af arbejdspladser.

Mere motorvej giver forøget CO2-udledning. Motorvej til Rønnede forøger blot intensiteten på Sydmotorvejen, så der opstår flaskehals et andet sted (det næste krav bliver så måske 3 spor allerede fra Herfølge). Og sådan fortsætter galskaben.

K.
Plan- og Ejendomsudvalget

Bæredygtige og grønne løsninger.

For at kunne formidle det gode sted at bo, må Næstved Kommune være drivkraft bag lokale løsninger, som sikrer natur, miljø og klima.

Dette gælder både bosætning og på kommunale institutioner kan det ske gennem kommunens indkøbspolitik, hvor fødevarer og øvrige varer, der er fremstillet på et økologisk og bæredygtigt grundlag, bør foretrækkes.


Ressourcecity

Enhedslisten har været primus motor bag ideen om Ressource City og initiativer til gøre Næstved til center for nyudvikling af genanvendelse og genbrug af varer og råmaterialer fra genbrugspladserne og forbrændingsanlæggene. Vi vil fortsætte denne bæredygtige udvikling ved for eksempel at foreslå at der gennemføreres ”Landfill Mining” projekter  – udvikling af  nye metoder til at finde og udvinde genanvendelige materialer og andet brugbart deponiaffald i gamle lossepladser.


Landområderne skal styrkes.

Kommunalpolitikerne bag de sidste 4 års budgetaftaler giver os ofte det indtryk, at landområdernes manglende vækst, vigende befolkningsunderlag og skolelukninger nærmest er en ondskab der kommer til os udefra, som vi ikke kan undgå.

I Enhedslisten mener vi at politik og planlægning er at ville noget andet, end det der blot sker af sig selv – eller ikke sker. Byrådets nyligt vedtagne politik ”Godt liv på Landet” giver ej heller håb om kontante forbedringer fremover. Men det er der brug for. De væsentlige problemer er:

 • manglende indkøbsmuligheder i nærmiljøet,
 • forringet offentlig transport,
 • lukning af skoler og daginstitutioner,
 • afstand og identitetstab til den offentlige administration i Næstved,
 • relativt faldende ejendomsværdier uden for byzonegrænsen og
 • problemer med boligfinansiering – især for de unge, der jo netop er den fremtid vi skal bygge på – også på landet.

Udviklingen i disse 6 arbejdsfelter skal vendes. Det vil Enhedslisten have blikket stift rettet på i den kommende valgperiode – i byrådet såvel som på Christiansborg. Når børnetallet falder og husene mangler vedligeholdelse eller står tomme i de yderste landsbyer, kalder vi det ”udkantsproblemer”.

Ikke alle på rådhuset i Næstved bryder sig om det ord. Efter Enhedslistens mening skal vi når det handler om stigende ulighed, sige tingene som de er. Og der er faktisk udkanter i Næstved Kommune.

Vidste du, at op mod halvdelen af befolkningen, har en drøm om at flytte på landet. Det er der mange gode forklaringer på. Den væsentligste er uden tvivl, at vi har nærhed, fællesskaber og kulturel mangfoldighed på landet.

Det skal beboerne hele tiden vise omsorg for – og nogen gange faktisk kæmpe for. Landsbyerne er fællesskabets trædesten. Men her mangler der måske mødesteder, indkøbsforeninger, ”dele-ordninger” eller bredbånd /fibernet. Fællesskaber får tingene til at fungere.

Når unge familier vælger bopæl sker det bl.a. ud fra om der er daginstitution og folkeskole i nærheden. Derfor er det særligt katastrofalt at lukke skoler eller overbygningsspor på landet.  Hvis netop kerneopgaverne i den offentlige service ikke står allerøverst, vil afvandringen fra landet fortsætte.

Det er på tide at Næstved byråd lægger en ny kurs:

 • Planloven skal bruge aktivt for at sikre, at der er størst mulig mangfoldighed af indkøbsmuligheder. D.v.s. ikke flere store indkøbscentre der trækker detailhandelen væk fra landet. Der skal sikres medicin- og postudlevering hos alle købmandsforretninger. Planloven sikrer også borgerne indflydelse, når der skal ske ændringer i miljøet tæt på borgerne. Tænk sig om byrådet også ville inddrage borgerne, og give dem et afgørende ord ved den slags afgørelser på landet.
 • Giv lokalrådene større indflydelse. Der kunne overvejes om f.eks. lokalrådene suverænt kunne prioritere nogle midler inden for teknik- og miljøområdet og på kulturområdet. Eller – hvorfor ikke give lokalrådene deres eget budget, som de så står til regnskab for på den årlige generalforsamling.
 • Et samlet og helstøbt liv for borgerne på landet indebærer, at der også skal være muligheder for erhverv i nærområdet. Har man én gang valgt, at bo uden for Næstved by, er man bevidst om, at det kræver mere i retning af engagement i fællesskaberne for at dagligdagen bliver indholdsrig. Og faktisk har de fleste borgere jo lyst til det. Det giver positiv tænkning og kreativitet. Dette potentiale bør også kunne udnyttes til mere vækst og iværksætteri. Tænk sig om blot 2-3 ansatte ”erhvervskonsulenter” udelukkende skulle arbejde uden for Næstved by med at skabe dynamik mellem virksomheder, borgere, lokalråd og kommunen.
 • Vi skal have kommunens administration tilbage på landet. Der skal laves små lokale servicecentre, hvor forvaltningsgrenene skiftes til at have vagten med et par medarbejdere hver eftermiddag. På landet sætter vi pris på, at mødes med hinanden under 4 øjne, når vigtige ting skal afgøres. Kommunale afgørelser på en ansøgning, forstås altså bedre gennem en personlig kontakt end ved læsning af et syntetiske e-boksbrev. Derudover kan lokalerne bruges af lokalrådet, erhvervskonsulenter, kursusvirksomhed og hjælp til den digitale kontakt med kommunen, selvbetjent bibliotek, kulturelle arrangementer, kommunale udvalgsmøder,  udstillinger og foreningsaktiviteter. Derfor skal ledige daginstitutioner eller skolelokaler ikke sælges, men bringes i spil til gavn for lokalområdet. Det vil være passende med et sådant servicecenter i hvert lokalrådsområde.
 • Der skal indføres permanente og mere fordelagtige afregningsordninger for solcelle-strøm til ejendomme uden for fjernvarmens forsyningsområder. Derved kan oliefyret slukkes til gavn for miljøet og det vil give et tiltrængt løft til – og modvirke værdiforringelserne på ejendommene længst ude. Her skal kommunen have hjælp af landspolitikken og evt. fonde.

Vi kender bankernes og kreditforeningernes slæben på fødderne når ejendommene på landet skal finansieres. Pengene der er bundne i den danske boligsektor, er verdens mest sikre penge. De pengeinstitutter der skal finansiere boligerne på landet langt fra bycentrene, skal frigøres for hensynet til ønskerne om let tjente penge igennem den øvrige bankvirksomhed. Det har ingen mening at der er denne sammenblanding. Det kan byrådet ikke klare alene. Men kommunens politikere kan kaste sit lod i den vægtskål, der får løst dette helt utålelige problem – hvis de vil.