Redningsplan for Næstved Arena er som at tisse i bukserne…

Enhedslisten har med interesse fulgt med i Arena Næstveds regnskaber og budgetter – især når det kommer til Næstved kommunes tilskud.

I denne uge skal Økonomiudvalget tage stilling til om der skal ske en ændring af finansieringen af Arena Næstved.

Enhedslisten finder fremstillingen meget mangelfuld hvad angår de juridiske og økonomiske konsekvenser af en godkendelse af de 5 indstillede punkter.

Enhedslisten finder det på baggrund af det foreliggende materiale ikke sandsynliggjort, at Arena Næstved umiddelbart vil få en sund økonomi.

Der foreligger ikke en konkret handleplan, men en række mere eller mindre overordnede mål, hvor det er svært at vurdere, om der er tale om ønsketænkning eller der er forhold i udviklingen det sidste 1,5 år, der understøtter, at målene vil blive realiseret – hvordan ser billetsalget for efterårets events fx ud.

Mens byggeriet af arenaen var i gang stillede Enhedslisten spørgsmålstegn ved et nyt budget for Arenaen, der i modsætning til tidligere var i balance. Enhedslisten spurgte direkte, om de væsentligt forøgede sponsorindtægter kunne sandsynliggøres – og fik som svar, at det alene byggede på den daværende bestyrelses skøn. Efterfølgende viste det sig, at det ikke var lykkedes at finde de nødvendige sponsorer og i sidste ende trådte NK-Forsyning til uden af værdien af sponsoratet blev vurderet.

Så ud fra erfaringen fra det tidligere forløb finder Enhedslisten det svært at tro på, at sponsorindtægterne i 2020 vil være ca. 1,5 mio. kr.  højere end i 2018. Dvs. at det forventede forbedrede resultat for 2020 sammenlignet med 2018 først og fremmest skyldes en forventet stigning i sponsorindtægterne. En tilsvarende tænkning har givet mange økonomiske problemer/konkurser i idrætsverdenen. Det må vel forventes, at en stigning i sponsorindtægterne til Arenaen i et vist omfang vil påvirke sponseringen af fx idrætslivet negativt.

Tilsvarende kan der stilles spørgsmålstegn ved en række andre indtægtsforøgelser, da de jo i høj grad også er forbundet med en vis risiko, bl.a. den fremtidige renteudvikling.

Derudover mangler der svar på, om der er forbundet engangsomkostninger i forbindelse med omlægningen af lånet til Arenaen? Og i givet fald hvor meget?

Vores konklusion er, at driften af Arena Næstved ikke har kunnet leve op til de opstillede forudsætninger, idet Arenaen åbenlyst ikke kan overholde de økonomiske forpligtelser, som den har. Og en udskydelse af afdrag er vel alene en udskydelse af problemerne svarende til talemåden om at tisse i bukserne for at holde varmen.

Vi har desuden bemærket, at de økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune i forbindelse med garantistillelsen ikke er beskrevet, fx på samme måde, som det er tilfældet i forhold til garantistillelsen til Fensmark Varmeværk. Det er Enhedslistens umiddelbare opfattelse, at en garantistillelse vil belaste Kommunens låneramme og vil medføre en deponering på 46 mio.. Enhedslisten har tidligere spurgt ind til denne problemstilling i forbindelse med aftalen med Lokale- & Anlægsfonden, men fik ikke noget svar – og vi har fra den tidligere behandling af sagen ikke kunne se, at denne problemstilling er blevet belyst.

Enhedslisten stiller sig desuden undrende overfor indstillingens punkt 4: ”at voldgiftssagen løses politisk i den tværgående prioritering”, vel vidende, at dette er blevet udskudt af Kulturudvalget til endelig kendelse foreligger i voldgiftssagen. Men det er umiddelbart Enhedslistens opfattelse, at en tvist mellem en privat bygherre og en entreprenør er Kommunen uvedkommende, og at det næppe vil være i overensstemmelse med gældende love/regler, at Kommunen påtager sig den økonomiske risiko.

Enhedslistens umiddelbare konklusion er, at bl.a. på baggrund af den usikkerhed, der er beskrevet ovenfor, kan Enhedslisten ikke umiddelbart støtte den indstilling, der var flertal for i Kulturudvalget.

Enhedslistens Kommunalpolitiske Udvalg
d. 19. maj 2018