Spørgsmål om brugen af anlægsbudgettet til svømme- og vandfaciliteter.


Enhedslisten (EL) har drøftet punkt 242 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 21.oktober 2019. Drøftelsen gav anledning til en række spørgsmål, som EL finder det nødvendigt at få afklaret, inden EL kan tage endelig stilling til sagen.

EL erkender, at der i en årrække er blevet udført et meget grundigt forarbejde vedr. nye svømmefaciliteter, og EL har muligvis overset nogle oplysninger, der fremgår af tidligere sagsfremstillinger med bilag.

Det er grundlæggende EL’s opfattelse at de nuværende faciliteter opfylder svømmeklubbernes behov.

I forhold til de forskellige discipliner under Danmarks Svømmeforbund kan vi kun se, at der til udspring mangler 5- og 10-meter vipper, og at de nuværende bassiner næppe opfylder kravene til vandpolo. EL er enig i, at de nuværende faciliteter er tilstrækkelige set ud fra mulighederne for at dyrke de forskellige idrætsdiscipliner under DSF.

  1. Enhedslisten er uforstående over for ønsket om et 50m bassin og ønsker derfor en begrundelse for et evt. valg af denne bassintype. EL’s opfattelse er, at der er tale om ganske få stævner i Danmark, hvor 50-m-bassin er påkrævet.
  2. Enhedslisten er ikke bekendt med, hvilke faciliteter de eksisterende svømmehaller vil rumme efter en renovering og modernisering? Ud fra de foreliggende estimater er det uklart, hvad de eksisterende svømmehaller kan tilbyde efter at have gennemgået et facelift.

Det er desuden uklart, om estimatet for moderniseringer også indeholder de nødvendige renoveringer (”ca. 127 mio. kr. til renoveringer eller mellem 75 og 175 mio. kr. til moderniseringer”, bilag 1, s. 5). Men under alle omstændigheder må det forventes, at der er et væsentligt millionbeløb til rådighed til modernisering af de eksisterende haller.

  1. Er det korrekt, at det beløb, der er afsat til svømmefaciliteter, skal reduceres med nedrivningsomkostningerne (13,5 mio. kr.) og udgifter til det hidtil gennemførte planlægningsarbejde.
  2. Er det korrekt, at de to svømmehaller med 25-m-bassin ikke opfylder de gældende miljøkrav (jf. svømmebadsbekendtgørelsen)? Hvis ja: har Næstved Kommune/HG fået dispensation og i givet fald af hvem og hvornår?
  3. Er byggeri og drift af eventuelle wellness- og fitnessfaciliteter en kommunal opgave? Eller forudsættes disse drevet på kommercielt grundlag, dvs. på markedsvilkår, hvor etableringsomkostningerne over tid forudsættes finansieret af privat operatør.
  4. Hvilke aftaler foreligger med ejeren af Herlufsholm Idrætscenter vedr. evt. lukning af svømmehallen?
  5. Er det umiddelbart ukompliceret at inddrage brugerne af Herlufsholm Svømmehals lokaletilskud (jf. Folkeoplysningsloven), i sagsfremstillinger benævnt driftstilskud, hvis Herlufsholm Idrætscenter ønsker at fortsætte driften?
  6. Hvad er det mere præcise estimat, hvis en ny svømmehal skal rumme udspringsmuligheder fra 1- og 5-m-vipper. Udgift til vipper og et tilhørende bassinområde med den nødvendige dybde?
  7. Genoptræningsmuligheder er nævnt i forbindelse med varmtvandsfaciliteterne i evt. ny svømmehal. Hvordan vil disse indgå i kommunens almindelige forpligtelser til gen- og vedligeholdelsestræning på sundhedsområdet?