Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29. februar 2020
og
redigeret på generalforsamlingen d. 29. maj 2021.

1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er “Enhedslisten i Næstved”. Foreningen er en lokalafdeling af partiet “Enhedslisten – de rød-grønne”. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

2. Formål:
Afdelingens formål følger Enhedslistens formål. Desuden arbejder Enhedslisten Næstved for socialistisk repræsentation i Næstved Kommune og i Regionsrådet for Sjælland.

3. Medlemskab:
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse, ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Alle medlemmer med bopæl i Næstved Kommune er som udgangspunkt medlemmer af Næstved-afdelingen. Enhedslistemedlemmer, der bor uden for Næstved-afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Næstved på grund af arbejde eller studie eller af andre grunde, kan blive medlem af afdelingen. Overflytning kræver godkendelse af landsorganisationen.

Kontingentet fastsættes på Enhedslistens årsmøde. Medlemskab og/eller bidrag til lokalafdelingen giver ikke ret til nogen del af afdelingens formue eller udbytte af nogen art.

Der holdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halve år. Medlemsmøderne indkaldes af bestyrelsen.

På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver og aktiviteter. Alle medlemmer skal kunne finde muligheder for at være aktive deltagere i Enhedslisten i Næstved. Det kan være ved læserbrevsskrivning, tilrettelæggelse af valgkampe eller andre kampagner, oprettelse af studiekredse, samarbejde med andre afdelinger, deltagelse i baggrundsgrupper, tilrettelæggelse af politiske temaaftener/-dage, planlægning af besøg af oplægsholdere, praktisk hjælp ved medlemsmøderne m.m. På medlemsmødet kan besluttes at nedsætte relevante udvalg.

Mellem møderne opretholdes den nødvendige kontakt mellem medlemmerne, bestyrelsen og udvalgene via telefon eller internet.

4. Generalforsamlingen.
Den lokale generalforsamling er afdelingens højeste myndighed. Alle afdelingens medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Alle har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Personvalg foregår skriftligt, hvor hvert medlem kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal personer, der skal vælges. Personer, der ikke er til stede, kan godt vælges, hvis de er indforståede med det.

Der føres referat over vedtagne beslutninger, og det underskrives af referent og dirigent. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel og afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag og vedtagelse af eventuel arbejdsplan for det  kommende år – herunder eventuelle vedtægtsændringer
5. Budget for det kommende år
6. Valg af bestyrelse og 2 revisorer, samt medlemmer til regionsrepræsentantskabet
7. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst ¼ af afdelingens medlemmer, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor (skriftligt, med angivelse af dagsorden) ønsker det. Bestyrelsen indkalder omgående til generalforsamling med skriftlig dagsorden og med mindst 10 dages varsel.

Enhedslisten centralt (hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget) kan i helt særlige situationer indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

5. Valg af delegerede.
Valg af delegerede til årsmøder, delegeretkonferencer eller andre møder med et begrænset antal pladser skal ske skriftligt. Man kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal delegerede, der skal vælges. De opstillede vælges efter deres stemmetalDog er mindst 40% af pladserne reserveret til hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre end 40% af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 40% med 33%.

6. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er afdelingens ledelse mellem de årlige generalforsamlinger. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Man konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde med en kontaktperson. Bestyrelsen vælger desuden en kasserer, blandt lokalafdelingens medlemmer.

Hvis et eller flere medlemmer går ud af bestyrelsen, så bestyrelsen bliver mindre end 3 personer, skal der foretages nyvalg. Det kan ske på et medlemsmøde, hvor det tydeligt fremgår af dagsordenen, at der er valg af nye medlemmer.

Optagelse af lån samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra bestyrelsen og godkendelse på generalforsamlingen. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens hjemmeside.

Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst 2 gange hvert halve år. Udarbejdelse af mødeindkaldelser og dagsordener kan evt. ske via mail. Møderne er åbne for medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

7. Kandidatur til og medlemskab af byråd, regionsråd og folketing.
Man kan ikke samtidig være medlem af byråd/regionsråd, byråd/folketing eller regionsråd/folketing.

Opstilling af kandidater foregår på et medlemsmøde, hvor dette punkt på forhånd er på dagsordenen. Valg foregår ved skriftlig afstemning. Opstillingsmøde til byrådsvalg gennemføres mindst fire måneder før valget.

Medlemsmødet beslutter om opstilling skal ske som partiliste eller som sideordnet opstilling.

Valg af spidskandidater
Spidskandidater til byrådsvalg fremsender senest 3 uger før medlemsmødet en kort skriftlig begrundelse til kontaktpersonen. Kandidaternes oplæg rundsendes til medlemmerne af Enhedslisten i Næstved umiddelbart efter.

Opstillede kandidater stilles under godkendelse ved skriftlig afstemning på medlemsmødet. Godkendelse kræver at den enkelte kandidat får flere ja-stemmer end nej-stemmer.

Efter valget af kandidater laver medlemmerne forslag til opstillingslister

Listerne sættes under afstemning, og den med lavest tilslutning udgår. I tilfælde af stemmelighed mellem lister sættes disse under separat afstemning.

Den liste der endeligt besluttes afgør rækkefølgen på opstillingen uanset om der opstilles med partiliste eller med sideordnet opstilling.

Øvrige kandidater kan efterfølgende opstilles efter den prioriterede liste. Dette sker på et medlemsmøde, hvor godkendelse kræver at den enkelte kandidat får flere ja-stemmer end nej-stemmer.
Godkendelse af øvrige kandidater kan ske løbende på medlemsmøder. Opstillingsliste prioriteres på medlemsmøde i september.

Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Næstved, er ansvarlige over for at følge det politiske grundlag, som er vedtaget i afdelingen.

Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med afdelingen og sørge for, at væsentlige politiske emner bliver drøftet. Ved uenighed mellem bestyrelsen og de valgte skal sagen bringes op på medlemsmødet i afdelingen.

Hvis Enhedslisten er repræsenteret i byrådet, kan der til støtte for den/de valgte etableres en eller flere baggrundsgrupper, som selv fastsætter en forretningsorden. Disse nedsættes på generalforsamlingen eller på et medlemsmøde, hvor kommissoriet også fastsættes.

8. Tegningsregler.
Bestyrelsen sørger for, at kassereren får de nødvendige bankfuldmagter og kode til netbank. I den forbindelse står kontaktpersonen og et bestyrelsesmedlem (eller 2 bestyrelsesmedlemmer) som ansvarlige repræsentanter for afdelingen.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og belåning af fast ejendom er den samlede bestyrelse ansvarlig på vegne af afdelingen. Enhedslisten i Næstved er ikke økonomisk ansvarlig i forhold til landsforeningen Enhedslisten.

9. Afdelingens formue.
Ingen enkeltpersoner hæfter for afdelingen økonomisk. Afdelingen hæfter for de forpligtelser, der påhviler afdelingen, med den af afdelingen til enhver tid tilhørende formue.

10. Regnskab.
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af revisorerne og fremlægges på første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til godkendelse.

11. Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtægterne kan vedtages med simpelt flertal på generalforsamlingen.

12. Opløsning.
Beslutning om at opløse afdelingen kan vedtages med simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning på dagsordenen og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Opløses “Enhedslisten i Næstved” skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen “Enhedslisten – de rød-grønne”.